--> No. 121

Zoet & Zout [p.20-22]

Periode 2011–2012 / Project Zoet & Zout [p.20-22] / Opdrachtgever Tracy Metz / Locatie Rotterdam


Flow Food (ten­toon­stel­lings­pa­neel) is met uit­ge­brei­de toe­lich­ting op­ge­no­men in de twee­ta­li­ge pu­bli­ca­tie Zoet & Zout van Tra­cy Metz en Maartje van den Heu­vel (2012), Rot­ter­dam NAi-uit­ge­vers isbn 978-90-5662-848-2, p.20-22.

In Zoet&Zout. Wa­ter en de Ne­der­lan­ders be­schrijft jour­na­list en au­teur Tra­cy Metz de me­ta­mor­fo­se die het Ne­der­land­se land­schap op dit mo­ment on­der­gaat en hoe we zoe­ken naar nieu­we ma­nie­ren om met het wa­ter te le­ven. Ze gaat in de pu­bli­ca­tie op toe­gan­ke­lij­ke wij­ze uit­ge­breid in op de he­den­daag­se ont­wik­ke­lin­gen in Ne­der­land op het ge­bied van wa­ter en de in­ter­na­ti­o­na­le po­si­tie en re­le­van­tie daar­van. Flow­Fos is daar­bij een van de il­lu­stra­tie­ve pro­jec­ten in het hoofd­stuk zilt. 

+ Related Projects