--> No. 112

SEV publicatie woonerven

Periode 2011 / Project SEV publicatie woonerven / Opdrachtgever Aorta, SEV / Locatie Utrecht / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


De Stu­die is een so­ci­aal-ruim­te­lijk on­der­zoek naar de op­zet en het ge­bruik van col­lec­tie­ve bui­ten­ruim­ten in een Utrecht­se woon­wijk. de pu­bli­ca­tie kan wor­den ge­down­lo­ad op: http://www.sev.nl/rap­por­ten/rap­port.asp?co­de_pblc=1068

De pu­blie­ke en col­lec­tie­ve ruim­ten van woon­erf­wij­ken kun­nen bij­zon­de­re kwa­li­tei­ten be­zit­ten. Dit blijkt uit de Stu­die Woon­er­ven Lu­net­ten die de SEV sa­men met het Utrecht­se ar­chi­tec­tuur­cen­trum Aor­ta heeft la­ten ma­ken.

De stu­die gaat over de op­zet én het ge­bruik van de col­lec­tie­ve bui­ten­ruim­ten van de­ze Utrecht­se woon­erf­wijk. De SEV pre­sen­teert de­ze stu­die in het ka­der van haar pu­blie­ke ruim­te­pro­gram­ma Whe­re Li­fe Swirls. Het on­der­zoek lag in han­den van Ivan Nio, Nyn­ke Jut­ten en Wil­le­mijn Lof­vers.

 

Woon­erf­wij­ken

De Stu­die Woon­er­ven Lu­net­ten sluit aan bij de groei­en­de be­lang­stel­ling voor ‘woon­erf­wij­ken’. De bloei­pe­ri­o­de van de­ze woon­erf­wij­ken’ ligt tus­sen 1975 en 1985.

On­mis­ken­baar zijn veel van de­ze wij­ken on­der­he­vig aan vor­men van neer­gang. De re­den daar­voor is dat ze de ster­ke mid­den­groe­pen niet meer kun­nen vast­hou­den. Toch ma­ken re­cen­te stu­dies dui­de­lijk dat veel van de­ze wij­ken on­ver­min­derd po­pu­lair zijn en nog gro­te kwa­li­tei­ten be­zit­ten. Som­mi­gen voor­spel­len zelfs een twee­de bloei­pe­ri­o­de, om­dat de­ze wij­ken juist aan­slui­ten bij ge­wil­de kwa­li­tei­ten als klein­scha­lig­heid, be­slo­ten­heid en over­zich­te­lijk­heid.

 

 

 

Tus­sen privé en open­baar

 

Ivan Nio (Nio Ste­de­lijk On­der­zoek), Nyn­ke Jut­ten (Jut­ten Ar­chi­tec­tuur) en Wil­le­mijn Lof­vers (bu­reau Lof­vers) staan in hun stu­die voor­al stil bij de over­gan­gen tus­sen privéruim­ten, open­ba­re ruim­ten en col­lec­tie­ve ruim­ten. Juist de­ze over­gan­gen wor­den vaak als de achil­les­hiel van de­ze wij­ken ge­zien. De au­teurs ma­ken dui­de­lijk dat met re­la­tief klei­ne ingre­pen de­ze over­gan­gen ver­be­terd kun­nen wor­den en ma­ken te­ge­lij­ker­tijd dui­de­lijk dat woon­er­ven steeds nieu­we ge­ne­ra­ties be­wo­ners we­ten te in­spi­re­ren. De be­den­ke­lij­ke geur van ver­ga­ne glo­rie die som­mi­ge van de­ze wij­ken aan­kleeft, gaat vol­le­dig aan de woon­er­ven die in de­ze stu­die van Lu­net­ten cen­traal staan, voor­bij. De au­teur waar­schu­wen voor gro­ve ge­ne­ra­li­sa­tie ten aan­zien van woon­erf­wij­ken. Kijk steeds heel pre­cies, als je de­ze wij­ken wil ver­be­te­ren, is hun bood­schap. Woon­erf­wij­ken kun­nen enorm van el­kaar ver­schil­len, in hun op­zet, lig­ging en be­wo­ners. Zo blij­ken de­len van Lu­net­ten he­le­maal niet ge­voe­lig voor pro­ces­sen van down­g­ra­ding en aan­trek­ke­lijk voor ho­ger op­ge­lei­den. Het ge­heim van de kracht van Lu­net­ten, schrij­ven de au­teurs, ligt deels in de lig­ging (in de luw­te van de po­pu­lai­re woon­stad Utrecht), deels in de tal­rij­ke voor­zie­nin­gen, maar juist ook in de aan­we­zig­heid van be­trok­ken ‘ster­ke’ be­wo­ners.

 

 

Ver­be­te­ren

 

Wie geïnte­res­seerd is in het ge­bruik van de pu­blie­ke en col­lec­tie­ve ruim­ten van woon­erf­wij­ken en na­denkt over ver­be­ter­plan­nen vindt in de Stu­die Woon­er­ven Lu­net­ten tal van ob­ser­va­ties en sug­ges­ties om de­ze ruim­ten met lich­te ingre­pen te ver­be­te­ren.

 

 

 

+ Related Projects