--> No. 06

Kas en Land

Periode 2000–2001 / Project Kas en Land / Opdrachtgever Prix de Rome  / Locatie Westland / Met Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten


Kas en land is een ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor de tuin­bouw in het West­land, een groot kas­sen­ge­bied ten zuid­wes­ten van Den Haag.

Kas en Land 

In de­ze ont­wik­ke­lings­stra­te­gie is de kas­tuin­bouw is niet lan­ger het mid­del­punt van een markt­sys­teem, maar maakt on­der­deel uit van een bre­de en duur­za­me pro­duc­tie eco­lo­gie. Eco­no­misch ge­zien is het West­land een van de sterk­ste ge­bie­den in Ne­der­land dat kan wor­den ge­ka­rak­te­ri­seerd als een agra­risch be­drij­ven­park dat geen ech­te bin­din­gen met de bo­dem­ka­rak­te­ris­tie­ken of ty­pische kli­maat­ei­gen­schap­pen meer heeft. Daar­naast staat de hui­di­ge en­kel­laag­se kas­tuin­bouw op ge­span­nen voet met de ver­ste­de­lij­kings­druk van­uit de om­rin­gen­de ge­meen­ten, de lo­ka­le wa­ter­pro­ble­men en het ener­gie­ge­bruik op de lan­ge ter­mijn. Met een se­rie van nieu­we tuin­bouw ty­po­lo­gieën gaat Kas en Land een di­rec­te ruim­te­lij­ke en eco­lo­gische re­la­tie aan met het om­rin­gen­de land­schap, ga­ran­deert het een hoog­waar­di­ge pro­duc­tie en creëert het nieu­we lan­de­lij­ke woon en re­cre­a­tie­kwa­li­tei­ten in het ge­bied.

 

Kas Cen­tra­le

De Kas Cen­tra­le is een sym­bi­o­se van kas­sen en klein­scha­li­ge ener­gie­cen­tra­le. Het ge­bouw staat in ge­bie­den waar ener­gie­ge­was­sen wor­den ver­bouwd. De­ze ge­was­sen voor­zien de cen­tra­le in zijn ener­gie­be­hoef­te. De eco­lo­gie van de kas­cen­tra­le is ge­ba­seerd op ener­gie op­wek­king in de vorm van elek­tra. Een deel hier­van kan de ge­was­sen in ver­schil­len­de sta­dia van het groei­pro­ces van ge­noeg licht wor­den voor­zien om een snel­le groei te be­vor­de­ren. De rest­warm­te die hier­bij ont­staat is vol­doen­de om de kas te ver­war­men waar­door een gun­sti­ge ener­gie ba­lans ont­staat. De ver­schil­len­de ver­bran­dings­gas­sen van de cen­tra­le, zo­als kool­di­oxi­de, wor­den aan­ge­wend ten be­hoe­ve van de plan­ten­teelt. Te­vens voor­ziet de kas­cen­tra­le in zijn ei­gen wa­ter­pu­ri­fi­ca­tie no­dig bij een in­ten­sie­ve ge­was­teelt. Hier­voor wor­den stik­stof­oxi­de en fruit- en groen­te­gas bij el­kaar ge­bracht in de top van het ge­bouw. On­der in­vloed van de zon­in­stra­ling ont­staat hier ozon waar­van het wa­ter­rei­ni­gen­de wordt be­nut om op­ge­pompt wa­ter uit de ber­gings­pol­ders te pu­ri­fi­ce­ren. Grijs rest­wa­ter vloeit te­rug in de ber­ging pol­ders waar het na­tuur­lijk wij­ze wordt ge­rei­nigd. Plan­ten­res­ten wor­den na de oogst even­eens aan­ge­wend voor ver­bran­ding in de ener­gie­cen­tra­le. De gro­te op­brengst van de kas­sen kan ef­fi­ciënt wor­den ge­dis­tri­bu­eerd via de na­bij ge­le­gen snel­le vracht­trei­nen in het Eu­ro­poort ge­bied ge­richt op de Eu­ro­pe­se markt.

 

KwelKwe­ke­rij

Veel zoet­wa­ter pol­ders in Ne­der­land wor­den lang­zaam brak van­we­ge het op­bor­re­len­de kwel­wa­ter. De­ze brak­ke gron­den vor­men een be­drei­ging voor de con­ven­ti­o­ne­le land- en tuin­bouw. De kwelkwe­ke­rij is een nieu­we vorm van tuin­bouw op de kou­de grond die voor­ziet in de vraag naar nieu­we kwa­li­teit­pro­duc­ten. Ge­was­sen als lams­oor, zee­kraal, zee­kool en zee­ka­mil­le wor­den op ex­ten­sie­ve wij­ze ge­kweekt in een zilt land­schap.

 

+ Related Projects