Stadsklas


NICIS


B&W Wijnhaven


Krimp Parkstad


Rivierenwijk Oost


Tijdlijn


Doornbos


De stu­die is een ver­ken­ning naar de trans­for­ma­tie­mo­ge­lijk­he­den van Doorn­bos en schetst een trans­for­ma­tie­per­spec­tief voor de noor­de­lijk ge­le­gen buur­ten.De at­mos­feer van Doorn­bos is die van een tuin­dorp met een ste­de­lijk ka­rak­ter.Kan je dit ka­rak­ter mo­der­ni­se­ren of ac­tu­a­li­se­ren? De­ze in­zet heeft ge­re­sul­teerd in een stra­te­gische laag­bouw­ont­wik­ke­ling met een pro­gram­ma­tische ver­dich­ting.

Mariahoeve


De­ze stu­die, die Bu­reau Lof­vers sa­men met de Nijl Ar­chi­tec­ten in op­dracht van Haag Wo­nen, Stae­di­on en ge­meen­te Den Haag heeft ver­richt, schetst een trans­for­ma­tie­per­spec­tief voor de wijk Ma­ria­hoe­ve te Den Haag.

Heerhugowaard


De Ge­bieds­vi­sie Heer­hugo­waard maakt de hui­di­ge ruim­te­lij­ke con­di­ties en de pro­gram­ma­tische op­bouw van Heer­hugo­waard in­zich­te­lijk en be­noemt de kan­sen voor trans­for­ma­tie aan de hand van drie ca­ses.

Campus Hoogvliet