--> No. 154

Cooperatieve gebiedsontwikkeling

Periode 2015 / Project Cooperatieve gebiedsontwikkeling / Opdrachtgever Pakhuis de Zwijger / Locatie Amsterdam / Met Anne Marie Hoogland, Arnold Joost, Elien van Riet, Esther de Haan, Gert Joost Peek, Khashayar Ghiabi


In de­ze pu­bli­ca­tie vind je de re­sul­ta­ten van on­ze zoek­tocht naar de toe­komst van coöpe­ra­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling. In drie avon­den in Pak­huis de Zwij­ger zijn we om de ta­fel gaan zit­ten met al­le be­trok­ke­nen en gaan oe­fe­nen in de ken­nis en vaar­dig­he­den die no­dig zijn om te ko­men tot coöpe­ra­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling. Dit heeft ge­leid tot een aan­tal les­sen (zie pu­bli­ca­tie), maar 1 ding is in ie­der ge­val dui­de­lijk: er is geen blauw­druk of de­fi­ni­tie. Wat no­dig is, is op­rech­te be­trok­ken­heid en het ver­mo­gen om je te ver­plaat­sen in de beel­den en wen­sen van de an­der om je ei­gen wen­sen ge­re­a­li­seerd te krij­gen.

We zijn al­le deel­ne­mers, spre­kers en or­ga­ni­sa­to­ren - waar­on­der Pak­huis de Zwij­ger, Stich­ting NDSM-werf, Ho­ge­school Rot­ter­dam en ve­le an­de­ren. 

 

dow­lo­ad of be­kijk pu­bli­ca­tie via:

 

IS­SU: http://is­suu.com/pak­huis­de­zwij­ger/docs/coop­e­ra­tie­ve_ge­bieds­ont­wik­ke­ling

+ Related Projects