LUISTEREN


'wij blijven'


Urban Movies #7


Who is al­lo­wed to sha­pe our ci­ties, and how do they do it? The scree­ning of the do­cu­men­ta­ry Ur­ba­ni­zed (2011), a do­cu­men­ta­ry film by Ga­ry Hust­wit, is fol­lo­wed by a dis­cus­si­on with Wil­le­mijn Lof­vers and Men­no van der Veen. To­gether we will ad­dress the is­sues rai­sed in the do­cu­men­ta­ry with re­gard to ow­ner­ship and res­pon­si­bi­li­ty in ur­ban plan­ning.

promotie


De tran­si­tie in ei­ge­naar­schap zal van in­vloed zijn op de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. De­ze ver­an­de­ring zal in de toe­komst lei­den tot een an­de­re vorm van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Er zal op zoek ge­gaan moe­ten wor­den naar an­de­re wij­zen van ont­wik­ke­len met meer­de­re ini­ti­a­tief­ne­mers dan voor­heen en een veel gro­ter aan­tal van al­ler­han­de be­trok­ke­nen, die al­len een ei­gen fo­cus heb­ben op de ont­wik­ke­ling van de stad. Er is in­zicht in de­ze tran­si­tie no­dig om de bin­nen­ste­de­lij­ke ver­nieu­wing gaan­de te hou­den.