--> No. 138

Interview - publicatie

Periode 2013 / Project Interview - publicatie / Opdrachtgever Trancity / Met Mariska van der Berg


Ste­de­lin­gen ver­an­de­ren de stad. Over nieu­we col­lec­tie­ven, pu­bliek do­mein en tran­si­tie http://www.tran­ci­ty.nl/pu­bli­ca­ties/ste­de­lin­gen-ver­an­de­ren-de-stad.ht­ml De­cem­ber 2013, ISBN 978-90-78088-82-0

Ma­ris­ka van den Berg on­der­zocht voor­beel­den in Ne­der­land en daar­bui­ten en on­der­vroeg de ini­ti­a­tief­ne­mers over wat hen drijft en hoe zij hun plan­nen ver­we­zen­lij­ken. Bot­tom-up pro­jec­ten blij­ken waar­de­vol­le 'proef­tui­nen' voor ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling bui­ten de of­fi­ciële pro­fes­si­o­ne­le ka­ders. In de stad zijn het de zicht­ba­re te­ke­nen van een nieuw maat­schap­pe­lijk elan, waar­in bur­gers aan­stu­ren op meer be­trok­ken­heid en zeg­gen­schap.

 

 

Dit boek laat niet al­leen een maat­schap­pe­lij­ke be­we­ging zien, maar ana­ly­seert ook de vaak moei­za­me ver­hou­ding van die be­we­ging met de we­reld van over­heid en in­sti­tu­ties, die top down on­ze ste­den vorm­ge­ven. De au­teur be­schrijft de dy­na­miek van dit soort ini­ti­a­tie­ven en vraagt zich af hoe die een duur­za­me bij­dra­ge aan on­ze ste­den kun­nen ge­ven.

 

 

Bot­tom-up mag hot zijn, het is niet nieuw en veel meer dan een hy­pe. Juist his­to­rische voor­beel­den la­ten in dit boek de maat­schap­pe­lij­ke po­ten­tie van de­ze ini­ti­a­tie­ven zien. Zij bie­den niet al­leen een toe­komst­beeld voor de stad, maar even­eens een in­spi­re­rend per­spec­tief op een an­der­soor­ti­ge re­la­tie tus­sen over­heid en bur­gers. Met 18 pro­ject­be­schrij­vin­gen en met in­ter­views met Ti­ne de Moor, Apo­lo­nija Šušteršič, Wil­le­mijn Lof­vers en Sa­dik Har­cha­oui.

 

boek­pre­sen­ta­tie: 23 ja­nu­a­ri 20.00 uur in Pak­huis de Zwij­ger, Am­ster­dam

 

+ Related Projects