Volume #45: Learning


Interview, Rethinking Learning in: December 1, 2015 — by Archis/Volume Learning by Doing A digital interview with Francien van Westrenen, Willemijn Lofvers, Tim Devos and Hans Venhuizen. See: http://volumeproject.org/learning-by-doing/

SK9 -Oostende


De derde Stadsklas van jaargang 2015 brengt een bezoek aan Oostende. Gids en ontdekkingsreiziger Hans Jungerius neemt deelnemers mee op een psycho-geografische tour door de Belgische kuststad.

SK8 - Amsterdam


SK7-Brussel


SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Date May 14 (Thursday), 2015 Location Sandberg Institute Amsterdam Guides Melle Smets and Cynthia Hathaway (System D) Sidekicks - Group 18 participants - students System D and Cure master Characteristics Subject: Role differentiation

Stadsklas 6


De laatste bijeenkomst van de Stadsklas 2014 vindt plaats in de tentoonstellingsruimte van Stroom Den Haag. Deze klas reflecteert op de opgedane kennis tijdens de eerste reeks Stadsklassen en de betekenis van nieuwe vaardigheden voor het (master)onderwijs. Deelnemers zijn de vertegenwoordigers uit de Nederlandse onderwijspraktijk.

stadsklas


De stadsklas is een 'learning by doing'programma voor activistische, nieuwsgierige, cooperatieve, experimentele, optimistische stedebouwers. Centraal staan de vaardigheden waarover je als stedebouwer zou moeten beschikken als je wilt werken aan de ontwikkeling van de bestaande stad, zoals onbevooroordeeld kijken, betrokkenheid creeeren, ruimte democratiseren en activistisch agenderen.

Agenderen Eigenaarschap


Agenderen van eigenaarschap en de betekenis daarvan duiden voor stedelijke ontwikkeling.

QS Openbare ruimte


Quickscan Openbare Ruimte. STROOM & Bureau Lofvers gaan met de quickscan Stedenbouw 2011 op zoek naar voorbeelden van betrokkenheid bij de inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte in Den Haag.

Lab Ontwerpend Onderzoek


In het laboratorium Ontwerpend Onderzoek worden een aantal methoden aangeboden die behulpzaam zijn bij het formuleren van een opgave. Met een onderzoekende blik gaan de studenten de straat op, op zoek naar een vertaling van verwachtingen op basis van de werkelijkheid. Wie wil weten hoe verwachtingen en feiten met elkaar zijn verbonden in de stad moet de straat op.

Nieuws


Open Source Urbanismus


Het ontwikkelde instrumentarium van Project Rotterdam zal getest worden in een nieuwe verdichtingstrategie voor steden die in het verleden grote transformatieprocessen ondergingen. De grote schaal van processen heeft niet de gewenste binnenstedelijke kwaliteit opgeleverd in deze steden. De verwachting is dat participatieve stedenbouw (OSU) wel die kwaliteit kan leveren. Rotterdam zal in het programma als case dienen. De methode wordt in de startfase verkend en zullen er partners voor het programma worden benaderd.

Workshop Balearen


Twee workshops met bewoners en professionals zorgen voor de nodige aanscherping van het onderzoek Studie Woonerven / Studie Lunetten en leveren input voor een afsluitende discussie, verwacht eind van dit jaar in Utrecht.

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In deze werkcollegereeks komen methoden en technieken van ontwerpend onderzoek aan de orde. Cruciaal is dat ontwerpend onderzoek zich richt op het mogelijke het brengt nieuwe mogelijkheden aan het licht bij het zoeken naar oplossingen voor een veelal specifieke opgave. Door ontwerpen te maken worden nieuwe architectonische en/of stedenbouwkundige oplossingen of modellen gevonden en/of nieuwe kennis ontwikkeld, maar zullen ook, in agendastellende zin, ontbrekende kennis en mogelijkheden worden geconstateerd.

Woonerfparels


Stand v/d Stad


Woonerven in de praktijk


De Studie Woonerven ‘in de praktijk’ is een ontwerpend onderzoek naar de sociaalruimtelijke dynamiek van woonerfwijken. De focus ligt in deze fase op ‘de praktijk’ het woonerf als sociaalruimtelijke eenheid, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale veranderingen en de omgang met diffuse grenzen.

WijnHaven


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Lay-out 08


Studie Lunetten


Aorta richt zich in 2009 op het democratiseringsproces in de ruimtelijke ordening en de rol van de gebruiker. In dat licht ziet zij voor zichzelf een rol weggelegd binnen het huidige discours over de ontwikkeling van laatnaoorlogse wijken en Lunetten in het bijzonder. Aorta heeft Bureau Lofvers uitgenodigd om deze opgave inzichtelijk te maken. Deze uitnodiging is gebaseerd op de resultaten van de ‘Studie Woonerven’.

Zilte ProefTuin


Woonerven


Studie Woonerven is een ruimtelijk-sociologisch onderzoek in vervolg op de studie ‘Bloemkoolwijken’. Dit type laatnaoorlogse wijken zijn te doorgronden wanneer men inzoomt op het schaalniveau van de woning in relatie tot de openbare ruimte. Deze relatie is ideologisch vertaald in het woonerf. Het woonerf is de verzamelterm voor de ruimtelijke en sociale eenheid in de planvorming uit de jaren 70 en 80. Deze wordt gedefinieerd door de private en openbare ruimte, de organisatie daarvan en de sociale interactie daartussen. In de bloemkoolwijken is sprake van laboratoria van collectieve verkavelingsvormen, overgangen privé-collectief en privé-openbaar.

HUIG


TransUrban


Per oktober 2008 is Willemijn Lofvers parttime aangesteld als onderzoeker bij kenniscentrum TransUrban voor het lectoraat stedelijke vernieuwing. Relevante onderzoeksthema’s in deze zijn de identiteit en vitaliteit van de stad en haar bewoners.

Referentie Rotterdam


Het denken over dé stad is in continue in beweging. In Rotterdam wordt gewerkt aan een veelheid van projecten, visies en plannen die elkaar versterken, tegenspreken of die zich geïsoleerd van elkaar voltrekken. Dit proces wordt versterkt door de wijziging van rollen en posities van de ontwikkelende partijen. Referentie Rotterdam brengt deze transformatie in kaart middels een casestudy.

Krimp Parkstad


Parkstad Limburg is een regio waar over grosso modo over de hele linie sprake is van demografische krimp. Daarbinnen is Parkstad Limburg een fikse krimper. Hier doen zich de problemen en dilemma’s voor die verband houden met de bevolkingsteruggangen en deze ook het sterkst en het eerst voelen. Parkstad Limburg loopt in dit opzicht voor op de Nederlandse ontwikkelingen. Uit die -op het eerste gezicht twijfelachtige- koppositie kan ook voordeel getrokken worden, mits tijdig en op doordachte wijze de politieke bakens verzet worden. Politiek is krimp door het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten als uitgangspunt erkend, maar daaruit worden nog maar zeer ten dele den nodige consequenties getrokken.

Australia


The University of NSW research unit ILIRI invites a group of Dutch architects and artists to attend the ILIRI symposium at Fowlers Gap, Australia in September 2007. The Australian exchange has as its focus sustainability in the desert and the issue of global warming and the impact this has on current and future water management.

Bucharest


Zilte Atlas


Zilte ProefTuin


ZiltReis


Naoorlogse wijken Rotterdam


Transformatieperspectieven voor naoorlogse wijken in de Rotterdamse regio Willemijn Lofvers en Ivan Nio Op initiatief van kenniskring TransUrban, Stimuleringsfonds voor Architectuur en KEI, kenniscentrum stedelijke vernieuwing, vindt op maandag 3 april 2006 het debat ‘Naoorlogse wijken in een regionaal perspectief, case Rotterdamse regio’ plaats. Ter voorbereiding heeft kenniskring TransUrban samen met het Atelier Zuidvleugel en Nio Stedelijk Onderzoek een beknopt onderzoek verricht naar de situatie in de Rotterdamse regio. Aanleiding voor het verrichten van dit onderzoek en het organiseren van dit debat is de gedeelde constatering dat de aanpak van naoorlogse wijken niet als een geïsoleerd fenomeen moet worden beschouwd. Toch zien we hiervan in de praktijk, of het nu gaat om beleid, visie of projecten, weinig terug. Inzicht in de betekenis van de transformatie van naoorlogse wijken voor stad en regio is nog onvoldoende een issue. Verbindingen van de woningbouwopgave met sociale en economische programma\'s worden slechts moeizaam gelegd, de koppeling met de ruimtelijke ontwikkelingen en strategieën op een hoger schaalniveau lijkt te ontbreken.

Midden- en Oost Europa


Van 23 april tot en met 12 mei 2004 wordt door het Fonds BKVB een studiereis georganiseerd naar Midden- en Oost Europa met als doel een dieper inzicht te krijgen in de gebouwde omgeving en de beeldcultuur van de voormalige socialistische regimes. De uitbreiding van de Europese Unie met landen uit het voormalig Oostblok confronteert Europa met een ideologisch verleden dat diepe sporen heeft nagelaten op de cultuur, én op de gebouwde omgeving. Het is de vraag wat de waarde van dit verleden is en of we in Nederland nog iets kunnen leren van het ´socialistisch experiment´ zoals dat zich uit de iconografische programma´s laat aflezen. Over deze reis is een publicatie en een tentoonstelling (Collage Europa) gemaakt.