Volume #45: Learning


Interview, Rethinking Learning in: December 1, 2015 — by Archis/Volume Learning by Doing A digital interview with Francien van Westrenen, Willemijn Lofvers, Tim Devos and Hans Venhuizen. See: http://volumeproject.org/learning-by-doing/

SK9 -Oostende


De derde Stadsklas van jaargang 2015 brengt een bezoek aan Oostende. Gids en ontdekkingsreiziger Hans Jungerius neemt deelnemers mee op een psycho-geografische tour door de Belgische kuststad.

SK8 - Amsterdam


SK7-Brussel


SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Date May 14 (Thursday), 2015 Location Sandberg Institute Amsterdam Guides Melle Smets and Cynthia Hathaway (System D) Sidekicks - Group 18 participants - students System D and Cure master Characteristics Subject: Role differentiation

Stadsklas 6


De laatste bijeenkomst van de Stadsklas 2014 vindt plaats in de tentoonstellingsruimte van Stroom Den Haag. Deze klas reflecteert op de opgedane kennis tijdens de eerste reeks Stadsklassen en de betekenis van nieuwe vaardigheden voor het (master)onderwijs. Deelnemers zijn de vertegenwoordigers uit de Nederlandse onderwijspraktijk.

stadsklas


De stadsklas is een 'learning by doing'programma voor activistische, nieuwsgierige, cooperatieve, experimentele, optimistische stedebouwers. Centraal staan de vaardigheden waarover je als stedebouwer zou moeten beschikken als je wilt werken aan de ontwikkeling van de bestaande stad, zoals onbevooroordeeld kijken, betrokkenheid creeeren, ruimte democratiseren en activistisch agenderen.

Agenderen Eigenaarschap


Agenderen van eigenaarschap en de betekenis daarvan duiden voor stedelijke ontwikkeling.

QS Openbare ruimte


Quickscan Openbare Ruimte. STROOM & Bureau Lofvers gaan met de quickscan Stedenbouw 2011 op zoek naar voorbeelden van betrokkenheid bij de inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte in Den Haag.

Lab Ontwerpend Onderzoek


In het laboratorium Ontwerpend Onderzoek worden een aantal methoden aangeboden die behulpzaam zijn bij het formuleren van een opgave. Met een onderzoekende blik gaan de studenten de straat op, op zoek naar een vertaling van verwachtingen op basis van de werkelijkheid. Wie wil weten hoe verwachtingen en feiten met elkaar zijn verbonden in de stad moet de straat op.

Nieuws


Open Source Urbanismus


Het ontwikkelde instrumentarium van Project Rotterdam zal getest worden in een nieuwe verdichtingstrategie voor steden die in het verleden grote transformatieprocessen ondergingen. De grote schaal van processen heeft niet de gewenste binnenstedelijke kwaliteit opgeleverd in deze steden. De verwachting is dat participatieve stedenbouw (OSU) wel die kwaliteit kan leveren. Rotterdam zal in het programma als case dienen. De methode wordt in de startfase verkend en zullen er partners voor het programma worden benaderd.

Workshop Balearen


Twee workshops met bewoners en professionals zorgen voor de nodige aanscherping van het onderzoek Studie Woonerven / Studie Lunetten en leveren input voor een afsluitende discussie, verwacht eind van dit jaar in Utrecht.

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In deze werkcollegereeks komen methoden en technieken van ontwerpend onderzoek aan de orde. Cruciaal is dat ontwerpend onderzoek zich richt op het mogelijke het brengt nieuwe mogelijkheden aan het licht bij het zoeken naar oplossingen voor een veelal specifieke opgave. Door ontwerpen te maken worden nieuwe architectonische en/of stedenbouwkundige oplossingen of modellen gevonden en/of nieuwe kennis ontwikkeld, maar zullen ook, in agendastellende zin, ontbrekende kennis en mogelijkheden worden geconstateerd.

Woonerfparels


Stand v/d Stad


WijnHaven


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Lay-out 08


Studie Lunetten


Zilte ProefTuin


Woonerven


HUIG


TransUrban


Krimp Parkstad


Australia


The University of NSW research unit ILIRI invites a group of Dutch architects and artists to attend the ILIRI symposium at Fowlers Gap, Australia in September 2007. The Australian exchange has as its focus sustainability in the desert and the issue of global warming and the impact this has on current and future water management.

Bucharest


Zilte Atlas


Zilte ProefTuin


ZiltReis