Getijdenrivier


Hoe kan de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit? We onderzoeken de relatie van de rivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) bieden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen.

Volume #45: Learning


Interview, Rethinking Learning in: December 1, 2015 — by Archis/Volume Learning by Doing A digital interview with Francien van Westrenen, Willemijn Lofvers, Tim Devos and Hans Venhuizen. See: http://volumeproject.org/learning-by-doing/

SK9 -Oostende


De derde Stadsklas van jaargang 2015 brengt een bezoek aan Oostende. Gids en ontdekkingsreiziger Hans Jungerius neemt deelnemers mee op een psycho-geografische tour door de Belgische kuststad.

SK8 - Amsterdam


SK7-Brussel


SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Date May 14 (Thursday), 2015 Location Sandberg Institute Amsterdam Guides Melle Smets and Cynthia Hathaway (System D) Sidekicks - Group 18 participants - students System D and Cure master Characteristics Subject: Role differentiation

Stadsklas 6


De laatste bijeenkomst van de Stadsklas 2014 vindt plaats in de tentoonstellingsruimte van Stroom Den Haag. Deze klas reflecteert op de opgedane kennis tijdens de eerste reeks Stadsklassen en de betekenis van nieuwe vaardigheden voor het (master)onderwijs. Deelnemers zijn de vertegenwoordigers uit de Nederlandse onderwijspraktijk.

stadsklas


De stadsklas is een 'learning by doing'programma voor activistische, nieuwsgierige, cooperatieve, experimentele, optimistische stedebouwers. Centraal staan de vaardigheden waarover je als stedebouwer zou moeten beschikken als je wilt werken aan de ontwikkeling van de bestaande stad, zoals onbevooroordeeld kijken, betrokkenheid creeeren, ruimte democratiseren en activistisch agenderen.

Masterclass Stedenbouw


There, I Fixed It is de werktitel van de masterclass. De titel refereert aan een hands on mentaliteit, aan improvisatie, aan plezier van reparatie en aan een triomfantelijk gevoel dat je een urgent probleem toch hebt weten op te lossen. Deze mentaliteit maakt dat je in moeilijke omstandigheden – weinig geld, weinig ruimte, weinig materiaal – toch iets kunt doen. Het is een mentaliteit die je wel aantreft bij zogenaamde bottom-up initiatieven, maar waar de top-down wereld soms een tekort aan heeft. Bovendien is de vraag hoe de top ‘moet’reageren op al die doe-het-zelf activiteit van de bottom. Daarvoor is deze masterclass in het leven geroepen die is bedoeld voor stedenbouwers die werken bij de overheid. De masterclass wordt gepresenteerd tijdens het symposium van het SFA als een soort pamflet (2013). En zou in 2013 van start kunnen gaan.

Stadsklas


Praktijk Research


In dit werkcollege (WDKA) wordt onderzoek gekoppeld aan vormgeving. Hoe kan onderzoek wezenlijk onderdeel van het ontwerp of zelf het ontwerp worden? De student moet zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren die voortkomt uit de praktijk en leert een onderzoek vorm te geven op basis van een zelf geformuleerde vraagstelling. Op grond van eigen onderzoek weet de student visuele modellen te creëren die nieuwe inzichten verschaffen voor het ontwerp. Een onderzoek vormt de basis voor een ontwerp er is sprake van een ontwerpend onderzoek. De student kan zelf een doelstelling (de waarom-vraag) en probleemstelling (de wat-vraag) met hoofd- en deelvragen formuleren. Research als kritische instelling van de onderzoekende ontwerper.

RAVB


Willemijn Lofvers neemt als vervangend staflid van de Rotterdams Academie van Bouwkunst deel aan het curriculum overleg, de drempel- en voortganggesprekken van de masterstudenten, is als critic betrokken bij de atelierafrondingen en zij vertegenwoordigt de academie in verschillende afstudeercommissies. Tevens direct is zij direct bij het onderwijs betrokken als docent van het laboratorium Ontwerpend Onderzoek en van de AfstudeerAteliers.

WDKA guestcritic


Ruimtelijk Ontwerpen

Lab Ontwerpend Onderzoek


In het laboratorium Ontwerpend Onderzoek worden een aantal methoden aangeboden die behulpzaam zijn bij het formuleren van een opgave. Met een onderzoekende blik gaan de studenten de straat op, op zoek naar een vertaling van verwachtingen op basis van de werkelijkheid. Wie wil weten hoe verwachtingen en feiten met elkaar zijn verbonden in de stad moet de straat op.

Afstudeer Atelier 03


Begeleiden van masterstudenten Rotterdamse Academie van Bouwkunst bij het formuleren van hun individuele afstudeeropgave en het opstellen van de ruimtelijke probleemstelling en/of hypothese.

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In deze werkcollegereeks komen methoden en technieken van ontwerpend onderzoek aan de orde. Cruciaal is dat ontwerpend onderzoek zich richt op het mogelijke het brengt nieuwe mogelijkheden aan het licht bij het zoeken naar oplossingen voor een veelal specifieke opgave. Door ontwerpen te maken worden nieuwe architectonische en/of stedenbouwkundige oplossingen of modellen gevonden en/of nieuwe kennis ontwikkeld, maar zullen ook, in agendastellende zin, ontbrekende kennis en mogelijkheden worden geconstateerd.

groei naar krimp


Mentor van afstudeeropgave \'Rotterdam groeit naar Krimp\' (2035) van Sandra van Dijk.

WijnHaven


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Afstudeer Atelier 01


Begeleiden van masterstudenten (AvBR) bij het formuleren van hun individuele afstudeeropgave en het opstellen van de ruimtelijke probleemstelling of hypothese.

Summerschool


Feijenoord


College MUAD over de ontwikkelingsdynamiek van Rotterdam en de kop van Feijenoord in het bijzonder.

AvBR


Willemijn Lofvers vervangt voor onbepaalde tijd de opleidingscoördinator architectuur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Zij treedt oa als secretaris op in afstudeercommissies, zal als staflid aanwezig zijn bij een tussen- en eindpresentaties en draagt bij aan het nieuwe curriculum.

Zuidwijk


Tijdlijn


Winterschool


In de Winterschool 2007 die door de Academie van Bouwkunst Rotterdam (AvBR) georganiseerd wordt, staat de transformatie van het platteland centraal. De cultuur en het aanzien van het platteland zullen de komende jaren op ingrijpende wijze veranderen.

Onderwijs