Getijdenrivier


Hoe kan de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit? We onderzoeken de relatie van de rivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) bieden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen.

Wake up in architecture


'Hotel Rotterdam, Wake up in Architecture' was connected to the International Architecture Biennale Rotterdam 2016. Personal matches are offered to professionals in Architecture, including overnight stay at the house or studio of a personal host!

SK10-Participation


Date January 21 (Thursday), 2016 Location Rotterdam Guides Elma van Boxel (ZUS) and Jeroen Laven (STIPO) Sidekicks Jurgen Bey (Makking&Bey), Theo Stauttener (Stadkwadraat) Organisation commissioned by BPD (‘op locatie’) en Bouwfonds Kunststichting Moderator Egbert Franssen (moderator PdeZ) Group 51 participants (0 student) Characteristics Subject value(s) Review BPD (Report Kees de Graaf)

Nieuw Uitzicht


Per 15 september zijn wij gehuisvest in unit #5.7 van het Gele Gebouw in het Zomerhofkwartier te Rotterdam.

Self-Organization in Urban Realm


Rotterdam is a city in transition. Once a strongly governmental-led and top-down planned city, the municipality and other major planning institutions such as developers and housing cooperations, are now looking for different ways to achieve their ambitions in city re-development. More cooperation with civic society and step-by-step development through non-governmental initiatives is seen as the way forward. Meanwhile, civic initiatives are emerging throughout the city and are still struggling to find their way through existing, governmental-led planning routines. This Mobile Track deals with the question how successful co-evolution and horizontal partnerships between these two worlds can be achieved.

Open Source Urbanismus


Het ontwikkelde instrumentarium van Project Rotterdam zal getest worden in een nieuwe verdichtingstrategie voor steden die in het verleden grote transformatieprocessen ondergingen. De grote schaal van processen heeft niet de gewenste binnenstedelijke kwaliteit opgeleverd in deze steden. De verwachting is dat participatieve stedenbouw (OSU) wel die kwaliteit kan leveren. Rotterdam zal in het programma als case dienen. De methode wordt in de startfase verkend en zullen er partners voor het programma worden benaderd.

Maaskantprijs


Samenstelling reader ter ondersteuning van de jury van de Rotterdam-Maaskantprijs Jonge Architecten 2011 om tot een gefundeerde keuze/voordracht te komen.

cultuur programma binnenstad


Bijdrage aan de opzet van het Cultuurprogramma Binnenstad 2020 van de gemeente Rotterdam, afdeling kunst en cultuur.

Netwerkdiner


Op uitnodiging van AIR komen stedenbouwkundigen bijeen tijdens een besloten (netwerk)diner om te reflecteren op de nulmeting Rotterdam (vak of vacuum) en een vakinhoudelijk gesprek te voeren over de praktijk van het maken en het werken aan de (binnen)stad.

vak of vacuüm


Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In deze werkcollegereeks komen methoden en technieken van ontwerpend onderzoek aan de orde. Cruciaal is dat ontwerpend onderzoek zich richt op het mogelijke het brengt nieuwe mogelijkheden aan het licht bij het zoeken naar oplossingen voor een veelal specifieke opgave. Door ontwerpen te maken worden nieuwe architectonische en/of stedenbouwkundige oplossingen of modellen gevonden en/of nieuwe kennis ontwikkeld, maar zullen ook, in agendastellende zin, ontbrekende kennis en mogelijkheden worden geconstateerd.

vak of vacuum


Op zaterdag 12 december werd in het NAi het symposium en publiek debat \'STEDENBOUW: VAK OF VACUÜM, een thuiswedstrijd voor Rotterdam Open City\' gehouden.

Stand v/d Stad


groei naar krimp


Mentor van afstudeeropgave \'Rotterdam groeit naar Krimp\' (2035) van Sandra van Dijk.

B&W Wijnhaven


Re-Open Place


excursie TAOK


De hofpleinlijn als tijdlijn gerelateerd aan de dynamiek van de stad. Presentatie ihkv de excursie TAOK \'de stad als openbare bibliotheek\' op station Melanchtonweg, een halte van de Hofpleinlijn.

WijnHaven


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Summerschool


HUIG


Feijenoord


College MUAD over de ontwikkelingsdynamiek van Rotterdam en de kop van Feijenoord in het bijzonder.

Groen & de Stad


Op 6 november organiseerde de gemeente Rotterdam in het kader van het Groenjaar 2008 het symposium Green & the City. Voor dit symposium waren een aantal prominente sprekers uitgenodigd om duurzame ambities, ontwikkelingsstrategieën, plannen en projecten toe te lichten. De boodschap: ‘Green needs Power’.

TransUrban


Per oktober 2008 is Willemijn Lofvers parttime aangesteld als onderzoeker bij kenniscentrum TransUrban voor het lectoraat stedelijke vernieuwing. Relevante onderzoeksthema’s in deze zijn de identiteit en vitaliteit van de stad en haar bewoners.

AvBR


Willemijn Lofvers vervangt voor onbepaalde tijd de opleidingscoördinator architectuur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Zij treedt oa als secretaris op in afstudeercommissies, zal als staflid aanwezig zijn bij een tussen- en eindpresentaties en draagt bij aan het nieuwe curriculum.

Referentie Rotterdam


Het denken over dé stad is in continue in beweging. In Rotterdam wordt gewerkt aan een veelheid van projecten, visies en plannen die elkaar versterken, tegenspreken of die zich geïsoleerd van elkaar voltrekken. Dit proces wordt versterkt door de wijziging van rollen en posities van de ontwikkelende partijen. Referentie Rotterdam brengt deze transformatie in kaart middels een casestudy.

0209-2009


Festivalstad


Het schrijven en illustreren van een advies voor een bedrijfsplan, waarbij de Rotterdamse festivals als motor van stedelijke ontwikkelingen worden beschouwd.

Zuidwijk


Tijdlijn


Naoorlogse wijken Rotterdam


Transformatieperspectieven voor naoorlogse wijken in de Rotterdamse regio Willemijn Lofvers en Ivan Nio Op initiatief van kenniskring TransUrban, Stimuleringsfonds voor Architectuur en KEI, kenniscentrum stedelijke vernieuwing, vindt op maandag 3 april 2006 het debat ‘Naoorlogse wijken in een regionaal perspectief, case Rotterdamse regio’ plaats. Ter voorbereiding heeft kenniskring TransUrban samen met het Atelier Zuidvleugel en Nio Stedelijk Onderzoek een beknopt onderzoek verricht naar de situatie in de Rotterdamse regio. Aanleiding voor het verrichten van dit onderzoek en het organiseren van dit debat is de gedeelde constatering dat de aanpak van naoorlogse wijken niet als een geïsoleerd fenomeen moet worden beschouwd. Toch zien we hiervan in de praktijk, of het nu gaat om beleid, visie of projecten, weinig terug. Inzicht in de betekenis van de transformatie van naoorlogse wijken voor stad en regio is nog onvoldoende een issue. Verbindingen van de woningbouwopgave met sociale en economische programma\'s worden slechts moeizaam gelegd, de koppeling met de ruimtelijke ontwikkelingen en strategieën op een hoger schaalniveau lijkt te ontbreken.

Transformatie\-
perspectief


De aanpak van naoorlogse wijken moet niet als een geïsoleerd fenomeen worden beschouwd. Toch zien we hiervan in de praktijk, of het nu gaat om beleid, visie of projecten, nog weinig terug. Inzicht in de betekenis van de transformatie van naoorlogse wijken voor stad en regio is vrijwel nergens een aandachtspunt.

AIR Programma\-
raad


Lid programmaraad AIR

bibliotheek