--> No. 72

WijnHaven

Periode 2009–2010 / Project WijnHaven / Opdrachtgever HR kenniscentrum TransUrban / WDKA / Locatie Rotterdam / Met Maik Mager


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Wijnhavengebied

Het Wijnhavengebied ontwikkelt zich gestaag en autonoom in de luwte van binnenstedelijke transformaties (Referentie Rotterdam, Bureau Lofvers, 2008). Dit gebied maakt deel uit van de Rotterdamse binnenstad, is onderwijslocatie voor duizenden studenten, werkomgeving voor vele bedrijven en is onderwerp van verstedelijking. In haar opbouw kenmerkt de buurt zich als een gelaagd stedelijk gebied: stoere naoorlogse middelhoogbouw, woondekken uit de jaren tachtig en recente hoogbouw wisselen elkaar af. In haar gebruik en programmering komt deze stedelijkheid, ondanks het toenemende aantal inwoners en bedrijven, niet tot uitdrukking. Voorzieningen die bijdragen aan een stedelijke ambiance ontbreken vooralsnog.

April jongstleden is de Ontwikkelingsvisie Waterstadhavens 2020 (dS+V / OBR) verschenen. Hierin worden de stakeholders van het gebied opgeroepen om bij te dragen aan een positieve uitstraling van het Wijnhavengebied. Eén van deze stakeholders is de Hogeschool Rotterdam.

De gedachte dat het eerder genoemde braakliggende terrein, hoek Wijnhaven en hoek Posthoornstraat, nog minimaal een half jaar wacht op de start van de bouw van 100Hoog, een woontoren met commerciële voorzieningen, biedt de mogelijkheid deze locatie tot studieopgave te maken en in te passen in het Rotterdams Onderwijs Model. Een model dat door de Hogeschool Rotterdam gehanteerd wordt en waarbij studeren gericht op de beroepspraktijk één van de speerpunten is.

 

PlaceMaking

De onderwijsopgave voor de studenten is het mogelijk maken van een informele ontmoetingsplek op het braakliggende terrein. Het schept ruimte voor publieke activiteiten en kan voorzien in de behoeften van de omgeving. Op deze wijze wordt een positieve betekenis verleend aan de plek en een verbinding gelegd tussen gebruikers en bewoners van de wijk.


Doel en uitdaging

De doelstelling van het project is het verrijken van de Wijnhaven door het tijdelijk gebruik van het braakliggende terrein aan de Posthoornstraat. Het doel van het tijdelijk gebruik is de dynamiek en de uitstraling van het Wijnhavengebied te faciliteren middels een tijdelijke ingreep.
Studenten en begeleidende docenten beogen middels dit project de mogelijkheden, die ontstaan door een tijdelijke ingreep op een stedelijk vraagstuk, te verkennen en te laten zien.

Doel van de studieopgave is studenten van diverse disciplines met elkaar te laten samenwerken, de gestelde opdracht/opgave en de mogelijkheden hiervan te onderzoeken en de uitkomsten hiervan te visualiseren en te realiseren. Zij doen ervaringen op in het uitwisselen van vakspecifieke kennis, presenteren áán en debatteren mét gemeentelijke bestuurders, projectontwikkelaars, wijkbewoners en passanten en stellen tegelijkertijd hun kennis en kunde ter discussie. Het is de uitdaging, om de negatieve uitstraling van de locatie zoals deze er nu bij ligt te keren in een plek waar jongeren creatief werken aan een positieve identiteit en de uitdaging aan gaan een interactie met de omwonenden mogelijk te maken.

 

Betrokken partijen

– Hogeschool Rotterdam (IBB / WDKA) 

– Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door de Centrumraad, Bureau Binnenstad, OBR, en dS+V
– de ontwikkelcombinatie van de locatie zij wordt vertegenwoordigd door LSI project investment NV Rotterdam
– de bewoners en gebruikers van het Wijnhavengebied, wo de bewonersorganisatie

– uitvoerende partijen, waaronder Dura Vermeer

+ Related Projects