--> No. 61

Woonerven

Periode 2007–2009 / Project Woonerven / Opdrachtgever Stimuleringsfonds voor Architectuur, EFL-stichting / Locatie Nederland / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Studie Woonerven is een ruimtelijk-sociologisch onderzoek in vervolg op de studie ‘Bloemkoolwijken’. Dit type laatnaoorlogse wijken zijn te doorgronden wanneer men inzoomt op het schaalniveau van de woning in relatie tot de openbare ruimte. Deze relatie is ideologisch vertaald in het woonerf. Het woonerf is de verzamelterm voor de ruimtelijke en sociale eenheid in de planvorming uit de jaren 70 en 80. Deze wordt gedefinieerd door de private en openbare ruimte, de organisatie daarvan en de sociale interactie daartussen. In de bloemkoolwijken is sprake van laboratoria van collectieve verkavelingsvormen, overgangen privé-collectief en privé-openbaar.

De Studie Woonerven benoemt de ruimtelijke en sociologische uitgangspunten alsmede de potenties van het woonerf vandaag de dag. Uitgangspunt voor het onderzoek is het bieden van inzicht in de opzet en ontwikkeling van het woonerf middels een nauwkeurig overzicht van de verschillende woonerftypologieën in Nederland. Zowel de ‘reguliere’ woningbouwprojecten als architectonische ‘hoogstandjes’, de weelderige jaren zeventig wijken als wel de sobere jaren tachtig wijken worden hierbij in ogenschouw genomen.

De Studie Woonerven valt uiteen in een ruimtelijk en een sociologisch deel. Het ruimtelijk onderzoek focust op het gebruik en inrichting van de openbare ruimte en de woningtypologie. Hierin lijkt de positie van de berging een cruciale rol te spelen, evenals de ligging van de keuken en de hobbyhoek aan de voorzijde van de woning en de plek van de geparkeerde auto ophet erf al dan niet onder een carport. Deze worden opgetekend en nader uitgewerkt in plattegronden en doorsneden. Ook het gedachtegoed dat ten grondslag lag aan de woonerven, aangevuld met enkele gesprekken met ontwerpers en sociologen dieactief waren in de jaren zeventig worden naar voren gebracht. Wat waren de oorspronkelijke ideeën over wonen, woonomgeving en collectiviteit? En wat zijn de gevolgen van sociaal culturele ontwikkelingen en veranderde leefstijlen en woonculturen voor de collectieve opzet van het woonerf?

Tussen de resultaten van deze deelonderzoeken vindt een wisselwerking plaats, de typologie van het woonerf is immers bij uitstek een sociaal-ruimtelijke interactie. Zo biedt het inzicht in de sociaal-culturele ontwikkelingen de kans om de eigentijdse dynamiek van de woonerftypologie in beeld te brengen. Zo ontstaat er een overzicht van woonerven in Nederland.

 

+ Related Projects