--> No. 55

Referentie Rotterdam

Periode 2008 / Project Referentie Rotterdam / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam


Het denken over dé stad is in continue in beweging. In Rotterdam wordt gewerkt aan een veelheid van projecten, visies en plannen die elkaar versterken, tegenspreken of die zich geïsoleerd van elkaar voltrekken. Dit proces wordt versterkt door de wijziging van rollen en posities van de ontwikkelende partijen. Referentie Rotterdam brengt deze transformatie in kaart middels een casestudy.

Politiek-culturele impuls

AIR wil met Referentie Rotterdam een politiek-culturele impuls genereren in het debat over de stad en de stad aanspreken op haar verantwoordelijkheden. Zij ziet kans om een bijdrage te leveren aan het debat door actief kennis te genereren. Enerzijds door agenda zettende bijeenkomsten te organiseren met de lokale vakgemeenschap om het discours op gang te brengen (tafelgesprekken), anderzijds door de uitkomsten van het onderzoek en ontwerpvoorstellen in te brengen in een publieke manifestatie. AIR heeft Bureau Lofvers uitgenodigd om deze stedelijke opgaven inzichtelijk te maken op basis van een thematische selectie of een case, namelijk de binnenstad van Rotterdam.

 

Referentie Rotterdam is derhalve een onderzoek naar de dynamiek van de stad en deze inzichtelijk te maken voor een groter publiek. Stedelijke ontwikkelingen worden gestuurd door economische, sociale en culturele ontwikkelingen. Dit heeft zijn weerslag op het ruimtelijke denken over de stad en de vertaling daarvan in plannen. Referentie Rotterdam is een poging om complexe opgaven inzichtelijk temaken, niet alleen door plantoelichting maar ook door reconstructie van de plangeschiedenis. AIR kiest haar positie binnen de actualiteit en stelt derhalve de ontwikkelingen van de Rotterdamse binnenstad centraal. De focus opdit studiegebied valt samen met een aantal Vipprojecten uit de Stadsvisie met als doel meer kwaliteit in de stad door hoogwaardige woonmilieus en een sterke economie.

 

Referentie Rotterdam is een kritische reflectie op de huidige ontwikkelingen en een pogingom  diepgang in het debat te brengen. Er is een politiek-culturele rol weggelegd voor architectuur en stedenbouw, deze wordt door binnen de huidige discussie nauwelijks opgeëist.

Wat is de betekenis van al die plannen, documenten, publicaties en debatten. Hoe dragen zij bij aan het discours over de stad? Wie zet die koers uit? Wat is de rol van de overheid, de marktpartijen en welke rol spelen ondernemers enbewoners daarin? En welke positie kunnen architecten, stedenbouwkundigen en andere ontwerpende disciplines daarin innemen?

+ Related Projects