Nachtwandeling


Platform-Scenography (P-S) organiseert samen met Willemijn Lofvers i.o.v. Designplatform nachtwandelingen. Ongemak en comfort zijn het vertrekpunt voor een reis naar het einde van de nacht. We zoeken in deze wandelingen de extremen op in een tijdsgewricht waarin alles op scherp lijkt te staan. In het publieke domein zorgen luidruchtige meningen, oordelen en wantrouwen voor een ontvlambaar amalgaam. Tegelijkertijd was het leven niet eerder zo vol van comfort en dient gemak de mens de pandemie heeft ons huis als veilige haven gemarkeerd. Theatermakers confronteren ons doorgaans graag met ongemak, terwijl designers zich uitleven op de behoefte aan comfort. Voor deze nacht halen we onze outdoor uitrusting en survival-kits, symbool ons verlangen naar vrijheid en avontuur, uit kasten, zolders en schuren. In de stilte van de nacht lopen we het vuur uit onze sloffen en zien de zon opkomen of ondergaan.

Stedenbouw zien in Den Haag


Een papierwarenfabriek als voorbeeld voor de stad Een wethouder staat op het dak van een kantoorgebouw en kijkt uit over het gebied. “Dit hier”, zegt hij terwijl zijn arm een weids gebaar over de Binckhorst maakt, “dit gebied is over 30 jaar een fantastisch stuk stad waar mensen hoogwaardig wonen, werken, recreëren. Maar daarvoor moet nog wel veel gebeuren.” Met ontroering in zijn stem spreekt hij ons en zichzelf bemoedigend toe “Het is me allemaal niet niks wat we hier gaan realiseren.” Het contrast tussen die dromende cleane wethouder in donker pak daar bovenop dat dak met de werkende, ietwat morsige autosloper beneden hem kan bijna niet groter. Die autosloperij past niet in het wensbeeld dat de wethouder zojuist geschetst heeft. En dat geldt ook voor de jachthaven, de snackbar, het dierencrematorium of de papierwarenfabriek. Zij die de Binckhorst nu tot een bijzonder en karakteristiek gebied maken moeten plaatsmaken voor iets anders, iets uitwisselbaars, iets wat alle steden willen, iets met kosmopolitisch, duurzaam, ‘empty nesters’, urban creatives, leisure en café latte op een terrazzo in de zon.

Specsaver


Terugkijkend op de quickscan van fietstocht, café’s en gesprek valt een aantal zaken op.

Dubai


WijnHaven


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Woonerven


Studie Woonerven is een ruimtelijk-sociologisch onderzoek in vervolg op de studie ‘Bloemkoolwijken’. Dit type laatnaoorlogse wijken zijn te doorgronden wanneer men inzoomt op het schaalniveau van de woning in relatie tot de openbare ruimte. Deze relatie is ideologisch vertaald in het woonerf. Het woonerf is de verzamelterm voor de ruimtelijke en sociale eenheid in de planvorming uit de jaren 70 en 80. Deze wordt gedefinieerd door de private en openbare ruimte, de organisatie daarvan en de sociale interactie daartussen. In de bloemkoolwijken is sprake van laboratoria van collectieve verkavelingsvormen, overgangen privé-collectief en privé-openbaar.

Feijenoord


College MUAD over de ontwikkelingsdynamiek van Rotterdam en de kop van Feijenoord in het bijzonder.

TransUrban


Per oktober 2008 is Willemijn Lofvers parttime aangesteld als onderzoeker bij kenniscentrum TransUrban voor het lectoraat stedelijke vernieuwing. Relevante onderzoeksthema’s in deze zijn de identiteit en vitaliteit van de stad en haar bewoners.

AvBR


Willemijn Lofvers vervangt voor onbepaalde tijd de opleidingscoördinator architectuur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Zij treedt oa als secretaris op in afstudeercommissies, zal als staflid aanwezig zijn bij een tussen- en eindpresentaties en draagt bij aan het nieuwe curriculum.

Referentie Rotterdam


Het denken over dé stad is in continue in beweging. In Rotterdam wordt gewerkt aan een veelheid van projecten, visies en plannen die elkaar versterken, tegenspreken of die zich geïsoleerd van elkaar voltrekken. Dit proces wordt versterkt door de wijziging van rollen en posities van de ontwikkelende partijen. Referentie Rotterdam brengt deze transformatie in kaart middels een casestudy.

Actualisatie Doornbos


Actualisatie Doornbos betreft het aanvullen en toetsen van de eerder ontwikkelde visie voor Doornbos Noord.

Kijken naar Wijken


Minisymposium over de toekomst van bloemkoolwijken in Alkmaar en Heerhugowaard.

Krimp Parkstad


Parkstad Limburg is een regio waar over grosso modo over de hele linie sprake is van demografische krimp. Daarbinnen is Parkstad Limburg een fikse krimper. Hier doen zich de problemen en dilemma’s voor die verband houden met de bevolkingsteruggangen en deze ook het sterkst en het eerst voelen. Parkstad Limburg loopt in dit opzicht voor op de Nederlandse ontwikkelingen. Uit die -op het eerste gezicht twijfelachtige- koppositie kan ook voordeel getrokken worden, mits tijdig en op doordachte wijze de politieke bakens verzet worden. Politiek is krimp door het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten als uitgangspunt erkend, maar daaruit worden nog maar zeer ten dele den nodige consequenties getrokken.

tHUIS


Festivalstad


Het schrijven en illustreren van een advies voor een bedrijfsplan, waarbij de Rotterdamse festivals als motor van stedelijke ontwikkelingen worden beschouwd.

Doornbos


De studie is een verkenning naar de transformatiemogelijkheden van Doornbos en schetst een transformatieperspectief voor de noordelijk gelegen buurten.De atmosfeer van Doornbos is die van een tuindorp met een stedelijk karakter.Kan je dit karakter moderniseren of actualiseren? Deze inzet heeft geresulteerd in een strategische laagbouwontwikkeling met een programmatische verdichting.

Bucharest


Mariahoeve


Deze studie, die Bureau Lofvers samen met de Nijl Architecten in opdracht van Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag heeft verricht, schetst een transformatieperspectief voor de wijk Mariahoeve te Den Haag.

Odessa


Heerhugowaard


De Gebiedsvisie Heerhugowaard maakt de huidige ruimtelijke condities en de programmatische opbouw van Heerhugowaard inzichtelijk en benoemt de kansen voor transformatie aan de hand van drie cases.

Naoorlogse wijken Rotterdam


Transformatieperspectieven voor naoorlogse wijken in de Rotterdamse regio Willemijn Lofvers en Ivan Nio Op initiatief van kenniskring TransUrban, Stimuleringsfonds voor Architectuur en KEI, kenniscentrum stedelijke vernieuwing, vindt op maandag 3 april 2006 het debat ‘Naoorlogse wijken in een regionaal perspectief, case Rotterdamse regio’ plaats. Ter voorbereiding heeft kenniskring TransUrban samen met het Atelier Zuidvleugel en Nio Stedelijk Onderzoek een beknopt onderzoek verricht naar de situatie in de Rotterdamse regio. Aanleiding voor het verrichten van dit onderzoek en het organiseren van dit debat is de gedeelde constatering dat de aanpak van naoorlogse wijken niet als een geïsoleerd fenomeen moet worden beschouwd. Toch zien we hiervan in de praktijk, of het nu gaat om beleid, visie of projecten, weinig terug. Inzicht in de betekenis van de transformatie van naoorlogse wijken voor stad en regio is nog onvoldoende een issue. Verbindingen van de woningbouwopgave met sociale en economische programma\'s worden slechts moeizaam gelegd, de koppeling met de ruimtelijke ontwikkelingen en strategieën op een hoger schaalniveau lijkt te ontbreken.

Transformatie\-
perspectief


De aanpak van naoorlogse wijken moet niet als een geïsoleerd fenomeen worden beschouwd. Toch zien we hiervan in de praktijk, of het nu gaat om beleid, visie of projecten, nog weinig terug. Inzicht in de betekenis van de transformatie van naoorlogse wijken voor stad en regio is vrijwel nergens een aandachtspunt.

AIR Programma\-
raad


Lid programmaraad AIR

Midden- en Oost Europa


Van 23 april tot en met 12 mei 2004 wordt door het Fonds BKVB een studiereis georganiseerd naar Midden- en Oost Europa met als doel een dieper inzicht te krijgen in de gebouwde omgeving en de beeldcultuur van de voormalige socialistische regimes. De uitbreiding van de Europese Unie met landen uit het voormalig Oostblok confronteert Europa met een ideologisch verleden dat diepe sporen heeft nagelaten op de cultuur, én op de gebouwde omgeving. Het is de vraag wat de waarde van dit verleden is en of we in Nederland nog iets kunnen leren van het ´socialistisch experiment´ zoals dat zich uit de iconografische programma´s laat aflezen. Over deze reis is een publicatie en een tentoonstelling (Collage Europa) gemaakt.