--> No. 20

Heerhugowaard

Periode 2006 / Project Heerhugowaard / Opdrachtgever Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland / Locatie Heerhugowaard / Met -scape


De Gebiedsvisie Heerhugowaard maakt de huidige ruimtelijke condities en de programmatische opbouw van Heerhugowaard inzichtelijk en benoemt de kansen voor transformatie aan de hand van drie cases.

 Heerhugowaard 

Komende jaren ondergaat de gemeente Heerhugowaard een flinke uitbreiding in zuidelijke en oostelijke richting en vindt er lokaal op verscheidene plaatsen herontwikkeling plaats. Daarnaast vinden er demografische verschuivingen plaats binnen de gemeente ten gevolge van een algehele sterke vergrijzing van de bevolking in de regio Kennemerland. Woonwaard wil hierop anticiperen en de veroudering van haar bezit in het licht van deze ontwikkelingen herijken. De stichting bezit een hoog percentage van de sociale huurwoningen, waarvan de meerderheid in de jaren zeventig en tachtig is gebouwd. Bovendien heeft Woonwaard een brede kijk op het hedendaagse wonen en zoekt zij naar passende oplossingen voor actuelemaatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan zorg en welzijn.

 

Gebiedsvisie 

De Gebiedsvisie Heerhugowaard dient verschillende doelen. Ze verzorgt de onderlegger waarin de huidige ruimtelijkeen programmatische opbouw van Heerhugowaard inzichtelijk worden gemaakt. Ze levert een ruimtelijke analyse van de kansen en bedreigingen binnen de gemeenteen in relatie tot het corporatiebezit in het bijzonder. Tot slot worden voor drie locaties een toekomstperspectief in ruimtelijke en programmatische zin geschetst om deze specifieke opgaven scherp in beeld te krijgen. Namelijk de versterking van het cultuur historische karakter van het lint Middenweg-noord, een nieuwe doelgroep voor de Middelhoogbouw aan de Zuid-Tangent en de verankering van een jaren 80 wijk (Rivierenwijk oost) in Heerhugowaard.

 

+ Related Projects