--> No. 39

Rivierenwijk Oost

Periode 2007 / Project Rivierenwijk Oost / Opdrachtgever Bureau Middelkoop / Locatie Heerhugowaard / Met Jutten Architectuur


Uitgangspunt voor de ruimtelijk kwalitatieve impuls in Rivierenwijk Oost ligt in onze optiek in het verhelderen van de hiƫrarchie van de infrastructuur en het toegankelijk maken van de openbare groenstructuur als contramal van de woningen. Deze impuls versterkt de woonkwaliteit van de hele wijk en biedt een kans voor de typering van het woonerf.

 

Actualiseren Woonerven

De tijd heeft het klassieke beeld van het woonerf achterhaald. Eénkostwinnaar heeft plaats gemaakt voor tweeverdieners de caravan ingeruild vooreen tweede auto de kinderen spelen niet langer op straat en er is geentoezicht meer van achter het keukenraam. Kortom, de bewoner heeft zichteruggetrokken binnen de grenzen van haar kavel. Hierdoor heeft het woonerfzich getransformeerd van een collectief verblijfsgebied naar een openbaarparkeerterrein.

 

Niet het erf of de collectieve gemeenschap is de reden voor hetwonen in Rivierenwijk Oost, maar de openbare groenstructuur grenzend aan deachterzijde van het kavel. Daar de privé-kavels klein zijn, draagt deze nieuwegroenstructuur bij aan de woonkwaliteit, waardoor de gebruikswaarde wordtvergroot. Er ontstaat een informele uitloop vanuit de woning via detuin naar het groene achtergebied. De harde grens tussen het private kavel ende openbare groenstructuur wordt verzacht door het openen van de erfgrenzenontstaat een scharrelgebied. Het is deze graduele overgang die een alternatiefbiedt voor de Gammaschutting en prikbossages. Deze informele zone vraagt om eenzekere maatvoering van het park door de aanpak van de tweeverdichtingslocaties is deze in Heerhugowaard voorhanden.

 

 Nieuwe oriëntatie 

De organisatie van de woningplattegrond en de positie van deberging zijn in deze casestudie cruciaal. De bergingen bevinden zich steeds opde grens van het kavel, op de overgang van publiek naar privaat en haar positiecreëert zowel afstand en privacy als betrokkenheid.

Deberging ‘in deze overgangszone’ wordt ingezet als extra ruimte voor deontwikkeling van (illegale) activiteiten met een meer publiek of privaatkarakter en nodigt uit tot uitbouw of transformatie tot diverse functies zoalslogeerkamer, sauna, garage, winkel, carport, werkkamer, keuken, kantoor aanhuis, et cetera. Deze diverse transformaties spelen in op het publieker wordenvan het woonerf en het informeler worden van de parkrand.

 

 

Collectieven

Binnen de groene contramal kan ieder erf verkleuren afhankelijk van de wensenvan de bewoners. Te denken valt aan collectieve uitbouw / opbouw ofherinrichting cq thematisering van een erf. De ontwikkeling van de erven kanonafhankelijk van elkaar plaats vinden. De projectgrootte van circa 30 woningenper erf leent zich voor hedendaagse collectieve ontwikkelvormen. De diversiteitbinnen de wijk kan door collectieve transformaties vergroot worden: kluserf,tuinhof, bejaardenerf, kindererf, parkeerhof.

 

De grootste uitdaging van de transformatieopgave van deze bloemkoolwijk is hetzichtbaar maken de situering van iedere woning aan een gouden randje. Hierdooris dit woonmilieu onderscheidend op de woningmarkt. Want: wanneer krijg je nunog de kans om te wonen in een eengezinswoning aan een stadstuin of eenrandpark? 

 

+ Related Projects