--> No. 80

Stand v/d Stad

Periode 2009 / Project Stand v/d Stad  / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Maira Bos, Peter van der Helm, Rob Wouters


De op­ge­stel­de kaar­ten­reeks poogt drie lij­nen in beeld te bren­gen: van wie is de stad (po­si­ties zie af­beel­ding), hoe wordt de­ze ge­pro­gram­meerd (pro­gram­ma) en hoe wordt er op dit mo­ment aan de stad ge­werkt (pro­jec­ten, plan­nen en vi­sies).

 

Con­clu­sie

Een hel­de­re ana­ly­se op bin­nen­stads­ni­veau blijkt te ont­bre­ken. Zo’n ana­ly­se zou op­ga­ve stel­lend kun­nen zijn. Is de hui­di­ge op­ga­ve en het stel­len van pri­o­ri­tei­ten niet te­veel van­uit op­bor­re­len­de ini­ti­a­tief ge­stuurd en de wens tot pro­gram­ma­tische ver­dich­ting? Een ana­ly­se van de bin­nen­stad als ge­heel zou wel­licht tot an­de­re pri­o­ri­tei­ten en an­de­re keu­zen kun­nen lei­den. Er ligt na­me­lijk niet over­al een dui­de­lij­ke en goe­de ste­den­bouw­kun­di­ge on­der­leg­ger on­der waar­door de Rot­ter­dam­se bin­nen­stad zich ook mid­dels een ruim­te­lij­ke trans­for­ma­tie van het vast­goed wer­ke­lijk ver­be­terd. Bo­ven­dien zou de rol van de ge­meen­te veel fun­da­men­te­ler kun­nen wor­den in­ge­zet door haar enor­me grond­po­si­tie. Mis­schien heb­ben we wel de juis­te pro­gam­ma­tische op­ga­ve in beeld maar vol­gen we ver­vol­gens ook de juis­te aan­pak?

+ Related Projects