--> No. 83

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek

Periode 2010 / Project Werkcollege Ontwerpend Onderzoek / Opdrachtgever Rotterdamse Academie van Bouwkunst / Locatie Rotterdam / Met Annet Tijhuis, Catalogtree, Paul van de Laar


In de­ze werk­col­le­ge­reeks ko­men me­tho­den en tech­nie­ken van ont­wer­pend on­der­zoek aan de or­de. Cru­ci­aal is dat ont­wer­pend on­der­zoek zich richt op het mo­ge­lij­ke het brengt nieu­we mo­ge­lijk­he­den aan het licht bij het zoe­ken naar op­los­sin­gen voor een veel­al spe­ci­fie­ke op­ga­ve. Door ont­wer­pen te ma­ken wor­den nieu­we ar­chi­tec­to­nische en/of ste­den­bouw­kun­di­ge op­los­sin­gen of mo­del­len ge­von­den en/of nieu­we ken­nis ont­wik­keld, maar zul­len ook, in agenda­s­tel­len­de zin, ont­bre­ken­de ken­nis en mo­ge­lijk­he­den wor­den ge­con­sta­teerd.

Het on­der­werp en con­text van dit werk­col­le­ge wordt ont­leend aan het ge­lijk­na­mi­ge on­der­zoek naar de dy­na­miek van de stad dat Wil­le­mijn Lof­vers uit­voert bin­nen het ken­nis­cen­trum Tran­sUr­ban. De the­ma­tische op­zet van dit werk­col­le­ge volgt die van de Tijd­Lijn Rot­ter­dam. Zo­wel bin­nen het on­der­zoek als bin­nen dit werk­col­le­ge wor­den eco­no­mische, so­ci­a­le, po­li­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen in­ge­zet om ten­den­sen te il­lu­stre­ren in de ont­wik­ke­ling van de stad zij plaat­sen de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in een bre­der per­spec­tief.

+ Related Projects