--> No. 102

Open Source Urbanismus

Periode 2010–2011 / Project Open Source Urbanismus / Opdrachtgever Stimuleringsfonds voor Architectuur / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm


Het ont­wik­kel­de in­stru­men­ta­ri­um van Pro­ject Rot­ter­dam zal ge­test wor­den in een nieu­we ver­dich­ting­stra­te­gie voor ste­den die in het ver­le­den gro­te trans­for­ma­tie­pro­ces­sen on­der­gin­gen. De gro­te schaal van pro­ces­sen heeft niet de ge­wenste bin­nen­ste­de­lij­ke kwa­li­teit op­ge­le­verd in de­ze ste­den. De ver­wach­ting is dat par­ti­ci­pa­tie­ve ste­den­bouw (OSU) wel die kwa­li­teit kan le­veren. Rot­ter­dam zal in het pro­gram­ma als ca­se die­nen. De me­tho­de wordt in de start­fa­se ver­kend en zul­len er part­ners voor het pro­gram­ma wor­den be­na­derd.

Start­sub­si­de Ste­den­bouw (pro­ject) voor Open Sour­ce Ur­ba­nis­mus toe­ge­kend door SfA

+ Related Projects