--> No. 88

Netwerkdiner

Periode 2010 / Project Netwerkdiner / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam


Op uit­no­di­ging van AIR ko­men ste­den­bouw­kun­di­gen bij­een tij­dens een be­slo­ten (net­werk)di­ner om te re­flec­te­ren op de nul­me­ting Rot­ter­dam (vak of va­cuum) en een vak­in­hou­de­lijk ge­sprek te voe­ren over de prak­tijk van het ma­ken en het wer­ken aan de (bin­nen)stad.

Het ge­sprek wordt ge­voerd in twee de­len

-de prak­tijk van het ma­ken: hoe wordt er ge­werkt aan de Rot­ter­dam­se ste­den­bouw? Klopt het beeld dat op­doemt uit los­se plan­nen en pro­jec­ten met de am­bi­tie van de stad? Wil­le­mijn Lof­vers in­tro­du­ceert haar kaar­ten­reeks. Ar­jen Knoes­ter in­tro­du­ceert de bin­nen­stads­plan­nen van­uit dS+V en con­cre­ti­seert de ach­ter­lig­gen­de agen­da. We zit­ten aan ta­fel met men­sen die ook daad­wer­ke­lijk in pro­jec­ten aan de stad wer­ken, zo­dat ide­aal en prak­tijk met el­kaar ver­bon­den kun­nen wor­den.

 

-de de prak­tijk van re­flec­tie en de­bat: beeld­vor­ming, com­mu­ni­ca­tie en de­bat trek­ken zich niet al­tijd wat aan van de weer­bar­sti­ge prak­tijk. Dat is ook een kwa­li­teit: spre­kend ont­werp heeft een po­li­tie­ke func­tie. Je­roen de Wil­li­gen en Pe­ter van der Helm in­tro­du­ce­ren Pro­ject Rot­ter­dam. Met el­kaar gaan we naar aan­lei­ding hier­van in ge­sprek: hoe kan het de­bat en con­creet dit pro­ject zich op een be­te­ke­nis­vol­le ver­hou­den tot de be­staan­de prak­tijk?

+ Related Projects