--> No. 105

project rotterdam

Periode 2010–2011 / Project project rotterdam / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm, Theo Hauben


4 ty­pen stad

6 ste­den wor­den in ruim­te­lijk-pro­gram­ma­tische op­zet met el­kaar ver­ge­le­ken.

 

De am­bi­ties van de ste­den zijn ver­woord in een reeks van be­leids­plan­nen en am­bi­ties. Een deel van de­ze wen­sen is in po­ten­tie reeds aan­we­zig in de be­staan­de stad en haakt aan op de be­staan­de op­zet en pro­gram­me­ring van de stad. 6 ‘co­me back ci­ties’ wor­den met el­kaar ver­ge­le­ken: Rot­ter­dam, Ham­burg, Keu­len, Tu­rijn, Man­ches­ter en Van­cou­ver.

De pro­gram­ma’s zijn op­ge­te­kend in een reeks van kaar­ten, zo­dat ruim­te­lij­ke op­zet en pro­gram­me­ring met el­kaar kan wor­den ver­ge­le­ken. Hoe landt de pro­gram­ma­tische op­zet in de con­text van de stad? Wat valt daar­aan op en wat kan Rot­ter­dam hier­van le­ren?

 

Daar­toe zijn een vier­tal over­koe­pe­len­de the­ma’s be­noemd: eco­no­mische ac­ti­vi­tei­ten, cul­tuur en ont­span­ning, de toe­gan­ke­lijk­heid van de bin­nen­stad en het wo­nen. De­ze the­ma’s zijn af­ge­leid van de am­bi­ties van de zes ste­den en wor­den in de stu­die ge­ty­peerd als the Ac­ti­ve Ci­ty, the Lei­su­re Ci­ty the Re­si­den­ti­al Ci­ty en the Ac­ce­s­a­ble Ci­ty.

 

+ Related Projects