--> No. 81

vak of vacuum

Periode 2009 / Project vak of vacuum  / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam


Het eer­ste pro­gram­ma­deel be­stond uit twee le­zin­gen die op el­kaar voort­bouw­den. Kees Chris­ti­aan­se met de Rot­ter­dam­se op­ga­ven waar KCAP aan heeft ge­werkt Ar­nold Reijn­dorp spe­ci­fiek over de in­zet op het col­lec­tie­ve do­mein in de ste­den­bouw van Rot­ter­dam.


In het twee­de ge­deel­te pre­sen­teer­de Wil­le­mijn Lof­vers een in­ven­ta­ri­sa­tie over de stand van de ste­den­bouw in Rot­ter­dam als ver­trek­punt voor het pu­blie­ke de­bat on­der lei­ding van Mi­chiel Rie­dijk. Het sym­po­si­um is het be­gin van een dis­cus­sie over de stad die ze­ker om een ver­volg vraagt.

+ Related Projects