--> No. 82

Woonerfparels

Periode 2009–2010 / Project Woonerfparels / Opdrachtgever SfA / Met Jutten Architectuur


Woon­erf­wij­ken staan in de aan­dacht. Niet zo­zeer van­we­ge hun ruim­te­lij­ke kwa­li­tei­ten maar van­we­ge de op­han­den zijn­de her­struc­tu­re­rings­op­ga­ve. Tus­sen de bulk van de bouw­pro­duc­tie uit de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig be­vin­den zich on­ver­wach­te pa­rels. In de op­zet als wijk of in de­len daar­van als woon­erf, in de ar­chi­tec­tuur of in de ruim­te­lij­ke op­zet van de wo­ning zelf.

Bij­zon­de­re woon­erf­wij­ken zijn Park­stad Leus­den, de Kre­ken­buurt Zwol­le, maar ook  Bag­gel­hui­zen As­sen en Gees­ten­berg in Eind­ho­ven. De kwa­li­tei­ten van de­ze er­ven wor­den be­paald door een over­maat aan ruim­te de af­stand tus­sen de wo­nin­gen, de in­rich­ting van het erf en de wij­ze waar­op het erf is toe te ei­ge­nen voor ei­gen ge­bruik. In de­ze er­ven zijn bij­zon­de­re wo­ning­ty­po­lo­gieën te vin­den die ont­staan door de ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le scha­ke­ling van wo­nin­gen waar­door er ook ruim­te­lij­ke kwa­li­tei­ten ont­staan in het in­te­ri­eur. De­ze ont­wor­pen over­maat biedt ruim­te voor hob­by­ta­fels on­der het dak, speel­plek­ken op de en­tresol en ex­tra ka­mers die naar ei­gen in­zicht zijn in te de­len en te ge­brui­ken.


Uit de op­zet van de­ze gro­te en klei­ne pa­rels blijkt dat het er sub­tie­le over­gan­gen zijn ge­maakt op het erf en in de wo­ning. Daar­naast dra­gen col­lec­tie­ve voor­zie­nin­gen bij aan saam­ho­rig­heid op het erf en wijk­ni­veau. Hoe is de col­lec­tie­ve in­vloeds­sfeer hier vorm­ge­ge­ven of ge­or­ga­ni­seerd? En op wel­ke wij­ze, en dat is mis­schien te­gen­woor­dig nog wel be­lang­rij­ker, wordt de pri­va­cy van de be­wo­ners af­ge­schermd?

 

 

+ Related Projects