--> No. 96

Hergebruik binnenstad

Periode 2009–2010 / Project Hergebruik binnenstad / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm


Na het bom­bar­de­ment werd het Rot­ter­dam­se cen­trum ge­zien als een ta­bu­la rasa. Een nieu­we stad werd op­ge­bouwd waar geen ruim­te was voor her­ge­bruik. Te­gen­woor­dig is men voort­du­rend aan het den­ken over de stad in be­we­ging ge­richt op het com­for­ta­bel, aan­trek­ke­lijk en ste­de­lij­ker ma­ken van de bin­nen­stad.
Je­roen de Wil­li­gen, Pe­ter van der Helm, Wil­le­mijn Lof­vers bren­gen ism stu­den­ten RA­vB met de ca­se­stu­dy ‘re­fe­ren­tie rot­ter­dam' ver­schil­len­de plan­nen, pro­jec­ten en vi­sies in beeld. Wat is de re­sul­tan­te? Ze wor­den ver­ge­le­ken met an­de­re ste­den die ver­ge­lijk­baar zijn met Rot­ter­dam: ha­ven­ste­den, in­du­strie­ste­den en we­der­op­bouw­ste­den.

 


Naast Je­roen de Wil­li­gen (pro­ject Rot­ter­dam) heeft AIR de ma­the­ma­ti­cus en ar­chi­tec­tuur­the­o­re­ti­cus Ni­kos Sa­lingaros uit­ge­no­digd. Sa­lingaros' den­ken over de stad gaat uit van ar­chi­tec­to­nische en ste­den­bouw­kun­di­ge prin­ci­pes die zich in de loop van eeu­wen be­we­zen heb­ben: wat maakt een goe­de stad? In het New Ur­ba­nism zijn de­ze prin­ci­pes ver­taald naar een co­de, ge­richt op toe­pas­sing er­van in nieuw­bouw. Sa­lingaros' le­zing gaat over dit ‘her­ge­bruik van prin­ci­pes'.
Wat le­vert de ont­moe­ting tus­sen de­ze bei­de ana­ly­ses aan in­zich­ten voor Rot­ter­dam op?

+ Related Projects