--> No. 120

RAVB

Periode 2011–2015 / Project RAVB / Opdrachtgever RAvB / Locatie Rotterdam


Wil­le­mijn Lof­vers neemt als ver­van­gend staf­lid van de Rot­ter­dams Aca­de­mie van Bouw­kunst deel aan het cur­ri­cu­lum over­leg, de drem­pel- en voort­gang­ge­sprek­ken van de mas­ter­stu­den­ten, is als cri­tic be­trok­ken bij de ate­lier­af­ron­din­gen en zij ver­te­gen­woor­digt de aca­de­mie in ver­schil­len­de af­stu­deer­com­mis­sies. Te­vens di­rect is zij di­rect bij het on­der­wijs be­trok­ken als do­cent van het la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek en van de Af­stu­deer­A­te­liers.

Af­stu­deer­A­te­lier

Be­ge­lei­ding mas­ter­stu­den­ten RA­vB bij het for­mu­lu­e­ren van hun af­stu­deer­op­ga­ve en het doen van voor­on­der­zoek in het Af­stu­deer­A­te­lier en lid van de af­stu­deer­com­mis­sies als se­cre­ta­ris cq voozit­ter of ex­ter­ne.

 

 

la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek

In het la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek leer je hoe je ont­wer­pend on­der­zoek kan in­zet­ten voor het on­der­bou­wen van je ei­gen ver­moe­dens en be­vin­din­gen ten be­hoe­ve van een con­cept of aan­pak van een ont­wer­pop­ga­ve. Met een on­der­zoe­ken­de blik ga je de straat op, op zoek naar een ver­ta­ling van ver­wach­tin­gen op ba­sis van de wer­ke­lijk­heid. Je leert re­le­van­te in­for­ma­tie te des­til­le­ren, daar­aan con­clu­sies te ver­bin­den en de­ze in te zet­ten bij het de­fi­niëren van de rand­voor­waar­den voor de ont­wer­pop­ga­ve.

 

+ Related Projects