--> No. 128

Masterclass Stedenbouw

Periode 2012–2013 / Project Masterclass Stedenbouw / Opdrachtgever Stroom / Locatie Den Haag


De si­tu­a­tie is als volgt: de we­reld ver­an­dert in een rap tem­po maar on­ze sys­te­men om met de­ze we­reld om te gaan ver­an­de­ren niet mee, of in een veel lang­za­mer tem­po. Dat­zelf­de me­cha­nis­me zie je ook in veel ste­den. De re­a­li­teit van van­daag ken­merkt zich door o.m.: trans­for­ma­tie, her­ge­bruik en on­der­houd i.p.v. sloop en nieuw­bouw, ac­tie­ve bur­gers i.p.v. pas­sie­ve con­su­men­ten, cri­sis i.p.v. over­vloed, krimp i.p.v. groei, pro­ces i.p.v. pro­duct, klein­scha­li­ge ont­wik­ke­lin­gen i.p.v. groot­scha­li­ge, so­ci­a­le me­dia naast ana­lo­ge me­dia. Het ste­den­bouw­kun­dig in­stru­men­ten­ta­ri­um is ech­ter niet toe­rei­kend om goed op de­ze ver­an­de­ring te re­a­ge­ren.

Ken­ne­lijk we­ten bot­tom-up ini­ti­a­tie­ven wel goed in te spe­len op de nieu­we si­tu­a­tie, of ze dat nu van na­tu­re doen of be­wust.

 

We trek­ken le­ring uit de bot­tom-up we­reld en be­noe­men daar­bij meteen de twee cen­tra­le op­ga­ven: wat be­te­kent een gro­te­re rol voor de bot­tom-up voor de top-down we­reld? En hoe schaal je de bot­tom-up pro­jec­ten op? Een stad ge­maakt van bot­tom-up ini­ti­a­tie­ven heeft wel­licht iets te win­nen bij sa­men­hang, bij on­der­lin­ge ver­bin­ding zo­dat de ini­ti­a­tie­ven ook een meer­waar­de krij­gen voor de stad als ge­heel. De mas­ter­class leert hoe je zelf als ste­den­bou­wer, met het in­stru­men­ta­ri­um dat je be­heer­st en aan­past, kunt re­a­ge­ren op de ver­an­de­ren­de si­tu­a­tie en hoe je het kunt fa­ci­li­te­ren.

+ Related Projects