--> No. 43

Nieuw Holland

Periode 2007–2008 / Project Nieuw Holland / Opdrachtgever CBK-Utrecht / Locatie  / Met Bob Negryn, Ester van de Wiel, Gosia Siekanko, Ida van der Lee


Re-cog­nis­ing the land

Op uit­no­di­ging van de on­der­zoeks­groep ILI­RI (Ima­ging the Land In­ter­na­ti­o­nal Re­search In­sti­tu­te) van het Col­le­ge of Fi­ne Arts van de Uni­ver­si­ty of New Sou­th Wa­les heb­ben ar­chi­tec­ten Wil­le­mijn Lof­vers en Go­sia Sie­kan­ko, ont­wer­per Es­ter van de Wiel, kun­ste­naar Ida van der Lee en fo­to­graaf Bob Ne­grijn on­der be­ge­lei­ding van pro­ject­lei­der An­ne­lou Eve­lein een stu­die­reis on­der­no­men naar de “out­back” van Au­stra­lië. Hoofd­the­ma in Au­stra­lië was Re-cog­nis­ing the land, een be­grip dat ver­ge­lijk­baar is met het le­zen van het land­schap.

 

Cre­a­ti­ve La­bo­ra­to­ry

Pa­ral­lel Uni­ver­sum is een pro­ject waar­in ver­schil­len­de in­zich­ten aan el­kaar wor­den ge­spie­geld en uit­ge­wis­seld. Het com­mu­ni­ce­ren van ken­nis over het land staat cen­traal in dit pro­ject.

 

On­der­wer­pen zijn een duur­za­me be­na­de­rings­wij­ze en hou­ding ten op­zich­te van­land, cul­tuur. Mon­di­a­le op­ga­ven als kli­maat­ver­an­de­ring, wa­ter­te­kor­ten -over­schot wor­den lo­kaal be­stu­deerd. In te­gen­stel­ling tot de Ne­der­land­se prag­ma­tische be­na­de­ring ligt de fo­cus in Au­stra­lië op de be­le­ving van het mo­ment, de uit­wis­se­ling van eeu­wen­ou­de ken­nis over het land, en het ‘zijn’ in een land­schap. Dit was voor ons een eye-ope­ner. In Pa­ral­lel Uni­ver­sum wor­den de po­ten­ties van de­ze ver­schil­len­de ziens­wij­ze en be­na­de­rin­gen in kaart­ge­bracht voor Fow­lers Gap (NSW) en de Ron­de Ve­nen (NL). De kaar­ten­reeks be­staat be­hal­ve uit ge­o­gra­fische kaar­ten ook uit fo­to’s, kleu­ren­reek­sen, plant- en grond­soor­ten, kle­ding, di­a­gram­men, be­staan­de pro­jec­ten en nieu­we ge­dach­te­lij­nen (work in pro­gress). Cen­traal staat de uit­wis­se­ling van de ver­schil­len­de ge­dach­te­gan­gen op de trans­for­ma­tie van het land in te­gen­ge­stel­de de­len van de we­reld.

+ Related Projects