--> No. 156

SK10-Participation

Periode 2016–2017 / Project SK10-Participation / Opdrachtgever BPD; STROOM / Locatie Rotterdam / Met Elma van Boxel, Francien van Westrenen, Jeroen Laven


Da­te Ja­nu­a­ry 21 (Thurs­day), 2016 Lo­ca­ti­on Rot­ter­dam Gui­des El­ma van Boxel (ZUS) and Je­roen La­ven (STI­PO) Si­de­kicks Jur­gen Bey (Mak­king&Bey), Theo St­aut­tener (Stad­kwa­draat) Or­ga­ni­sa­ti­on com­mis­si­o­ned by BPD (‘op lo­ca­tie’) en Bouw­fonds Kunst­stich­ting Mo­de­ra­tor Eg­bert Frans­sen (mo­de­ra­tor PdeZ) Group 51 par­ti­ci­pants (0 stu­dent) Charac­te­ris­tics Sub­ject va­lue(s) Re­view BPD (Re­port Kees de Graaf)

Les­sen SK10:

Pi­o­niers zijn no­dig als weg­be­rei­ders van de ruim­te­lij­ke ver­an­de­rin­gen maar pro­fi­te­ren zel­den van de ui­t­ein­de­lij­ke ge­creëer­de waar­de.

 

Er is een groot ver­schil tus­sen mar­ke­ting, bran­ding en een echt ver­haal.

 

Vi­sies wor­den door­gaans van­uit mar­ke­ting op­ge­steld en niet van­uit daad­wer­ke­lijk toe­kom­stig nut.

 

Voor ont­wik­ke­laars zijn tij­de­lij­ke broed­plaat­sen ge­luk­jes in de pla­ce­ma­king die zor­gen voor een hu­mus­laag en bij­dra­gen aan de bu­si­nes­sca­se.

 

Ont­wik­ke­laars kun­nen de waar­de van maat­schap­pe­lij­ke im­pact en­kel me­ten met de fi­nan­cie­rings­mo­del­len van het ont­wik­kel­de on­roe­rend goed, en dus niet met het suc­ces van een tij­de­lij­ke in­vul­ling van een ge­bied.

 

+ Related Projects