--> No. 151

SK9 -Oostende

Periode 2014–2016 / Project SK9 -Oostende / Opdrachtgever STROOM, SCI, Vrijstaat O / Locatie Oostende / Met Francien van Westrenen, Hans Jungerius, Hans Venhuizen


De der­de Stads­klas van jaar­gang 2015 brengt een be­zoek aan Oos­ten­de. Gids en ont­dek­kings­rei­zi­ger Hans Jun­ge­ri­us neemt deel­ne­mers mee op een psy­cho-ge­o­gra­fische tour door de Bel­gische kust­stad.

land­lo­pen

In Oos­ten­de staat de vaar­dig­heid 'land­lo­pen' cen­traal: de kunst van het lang­zaam en doel­loos rond­lo­pen, waar­door men juist stuit op spo­ren die ge­tui­gen van een ver­an­de­ren­de op­vat­ting over de stad.

 

Gids Hans Jun­ge­ri­us zoekt als ont­dek­kings­rei­zi­ger naar ver­bor­gen ver­ha­len die schuil­gaan ach­ter de ma­nier waar­op wij de we­reld om ons heen vorm­ge­ven en ge­brui­ken. In Oos­ten­de neemt hij de deel­ne­mers aan de Stads­klas mee langs on­ge­brui­ke­lij­ke plek­ken in de stad en laat hij zien hoe je door een be­paal­de ma­nier van kij­ken juist daar nieu­we mo­ge­lijk­he­den voor ont­wik­ke­ling kunt ont­dek­ken.

 

les­sen SK09

Bron­nen zijn er om te ve­ri­fiëren wat je zelf al hebt ge­zien.

 

Een plek le­ren ken­nen be­gint met de tijd ne­men je er daad­wer­ke­lijk op te hou­den.


Wan­neer je stre­ven naar
ex­plo­ra­tie­nieuws­gie­rig­heid suc­ces heeft, moet je vol­doen­de flexi­bi­li­teit in het pro­gram­ma ver­wer­ken van­we­ge spon­ta­ne ei­gen ini­ti­a­tie­ven van deel­ne­mers.


Wie mui­te­rij zaait moet er re­ke­ning mee hou­den dat hij de­ze ook zal oog­sten.

+ Related Projects