--> No. 148

SK7-Brussel

Periode 2014–2016 / Project SK7-Brussel / Opdrachtgever STROOM, SCI / Locatie Brussel / Met Francien van Westrenen, Jim Segers , Thomas Lommée , Tim Devos


De eer­ste Stads­klas van jaar­gang 2015 brengt een be­zoek aan Brus­sel. De les die daar­bij cen­traal staat is: hoe be­nut je het on­be­nut­te po­ten­ti­eel in de stad en zet je ge­lijk­tij­dig ver­an­de­ring in gang?

Stads­klas 'het on­be­nut­te be­nut­ten'

Gid­sen Tho­mas Lommée van In­tra­struc­tu­res en Jim Se­gers van Ci­ty Mi­ne(d) heb­ben bei­de hun prak­tijk in Brus­sel. Lommée als ide­a­lis­tisch ont­wer­per van pro­duc­ten en dien­sten die bij­dra­gen aan een so­ci­aal (her)ge­bruik van de stad, zo­als de Mo­bi­lo­toop en Au­tarky­tec­tu­re. Se­gers als ac­ti­vis­tisch ‘ont­wer­per' van pro­jec­ten die bij­dra­gen aan be­wo­ners­net­wer­ken, ste­de­lij­ke eco­no­mie en klein­scha­lig ini­ti­a­tief. Zij ne­men spe­ci­aal voor de Stads­klas een se­lec­te groep deel­ne­mers mee op een tour langs bij­zon­de­re pro­jec­ten en ont­wik­ke­lin­gen in de Bel­gische hoofd­stad. Doel van de dag is om de vaar­dig­he­den te le­ren die ko­men kij­ken bij een hands-on ma­nier van ste­den­bouw be­drij­ven die een al­ter­na­tief biedt voor for­me­le en bu­reau­cra­tische pro­ces­sen.

Op het pro­gram­ma staat on­der meer een be­zoek aan de werk­plaats van Open­Struc­tu­res, een open-sour­ce mo­du­lair de­sign-pro­ject en we wor­den ont­van­gen bij Fri­che Eg­ge­voort, waar wordt geëxpe­ri­men­teerd met het lo­ka­le wa­ter­sys­teem en ge­lijk­tij­dig een nieu­we stads­ri­vier wordt ge­maakt.

 

les­sen

We spre­ken niet voor men­sen maar we le­ren men­sen voor zich te spre­ken.


Het be­ste on­der­zoek doen we door rond te han­gen in het park.


We spre­ken voor­al men­sen aan die zich op de­ze plek op­hou­den en zich daar­mee ver­bon­den voe­len.


De plek weet zelf wel wat hij wilt wor­den.


We zijn al­vast be­gon­nen en wach­ten niet tot de or­meel ver­ant­woor­de­lij­ken en in­stan­ties ini­ti­a­tief ne­men.

 

 

Fo­to: Jan­nes Lin­ders

 

+ Related Projects