--> No. 137

Future Urban Regions

Periode 2013–2017 / Project Future Urban Regions / Opdrachtgever RAvB / Locatie Rotterdam / Met Ady Steketee, Caro van de Venne, Eric Frijters, Marco Broekman, Sandra van Assen


Het lec­to­raat Fu­tu­re Ur­ban Re­gi­ons on­der­zoekt van­uit een ver­an­de­rend be­grip van (ruim­te)ge­bruik 'ste­de­lij­ke eco­sys­te­men' en ont­werp­mid­de­len die het ver­be­te­ren van mi­li­eu­presta­ta­tie, eco­no­mische si­tu­a­ties en / of so­ci­a­le par­ti­ci­pa­tie tot doel heb­ben.De­ze agen­da is lei­dend voor de op­ga­ven van (spe­ci­fie­ke vor­men van) ont­wer­pend on­der­zoek, die in op­dracht van re­gi­o­na­le en lo­ka­le over­he­den zijn in­ge­bed in het on­der­wijs­cur­ri­cu­lum van de zes Aca­de­mies van Bouw­kunst.

+ Related Projects