--> No. 141

stadsklas

Periode 2012–2014 / Project stadsklas / Opdrachtgever Stroom, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Met Francien van Westrenen, Hans Venhuizen, Tim Devos


De stads­klas is een 'learning by do­ing'pro­gram­ma voor ac­ti­vis­tische, nieuws­gie­ri­ge, coop­e­ra­tie­ve, ex­pe­ri­men­te­le, op­ti­mis­tische ste­de­bou­wers. Cen­traal staan de vaar­dig­he­den waar­over je als ste­de­bou­wer zou moe­ten be­schik­ken als je wilt wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van de be­staan­de stad, zo­als on­be­voor­oor­deeld kij­ken, be­trok­ken­heid creee­ren, ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren en ac­ti­vis­tisch agen­de­ren.

  Twaalf gid­sen ne­men de deel­ne­mers in het voor- en na­jaar mee langs hun ei­gen pro­jec­ten om ver­vol­gens in ge­sprek te gaan over de spe­ci­fie­ke vaar­dig­heid en de­ze al doen­de te le­ren. De reeks wordt af­ge­slo­ten met een pre­sen­ta­tie van de be­vin­din­gen uit de Stads­klas en een ron­de­ta­fel­ge­sprek met be­trok­ke­nen bij het ar­chi­tec­tuur- en ste­den­bouw­on­der­wijs over de ver­ta­ling van de­ze vaar­dig­he­den naar de hui­di­ge on­der­wijs­prak­tijk van ont­werp en plan­ning.

PRO­GRAM­MA


De Stads­klas be­staat uit 6 da­gen waar­op steeds een vaar­dig­heid cen­traal staat. El­ke dag wordt sa­men­ge­steld door een of twee gid­sen die deel­ne­mers mee­ne­men naar hun pro­jec­ten en la­ten zien hoe ze daar­in te werk gaan. Naast het rei­zen, kij­ken en in ge­sprek gaan wordt door de deel­ne­mers ook in de prak­tijk ge­oe­fend op de vaar­dig­heid. De Stads­klas vraag dus een ac­tie­ve en nieuws­gie­ri­ge hou­ding.

De Stads­klas ge­bruikt de al­le­daag­se re­a­li­teit van de stad als les­ma­te­ri­aal en klas­lo­kaal. Om­dat je in de bui­ten­lucht, in be­we­ging en in ge­sprek be­ter en an­ders leert, is dat ook de op­zet van de Stads­klas: ge­ga­ran­deerd po­wer­point-vrij.

Het glo­ba­le pro­gram­ma ziet er als volgt uit: 

Ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren

Don­der­dag 8 mei 2014, 10- 18 uur
Je­an­ne van Hees­wijk in Rot­ter­dam: Afri­kaan­der­wijk

Ac­ti­vis­tisch agen­de­ren

Vrij­dag 16 mei 2014, 10.00 - 18.00
Ma­ris­ka van den Berg & The Pop Up Ci­ty in Am­ster­dam

Plek ver­ster­ken

Don­der­dag 22 mei 2014, 12-22 uur
ZUS & Sti­po in Rot­ter­dam: Schie­block en ZO­HO

On­af­han­ke­lijk on­der­ne­men

Maan­dag 26 mei 2014, 12-22 uur
Sa­bri­na Lin­de­mann & As­li Ky­ak In­gin in Den Haag: Bin­ck­horst

Hard Kij­ken

Woens­dag 1 ok­to­ber 2014, 10 -18 uur
Mel­le Smets & Hans Ven­hui­zen in Arn­hem: Ko­nings­weg
M.m.v. Hans Jun­ge­ri­us en Leeke Rein­ders

Pro­ble­men be­nut­ten

Don­der­dag 9 ok­to­ber 2014, 10-18 uur
ND­VR & Koen Wy­nants in Ant­wer­pen: Slacht­huis­ter­rein (Dam­wijk) en Park Groot­scheim

Vaar­dig­he­den in­zet­ten

Vrij­dag 31 ok­to­ber 2014, 10-13 uur
NWil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos en Hans ven­hui­zen: Wat doet het on­der­wijs?

Af­slui­ten­de ses­sie in Den Haag: KABK

 

 

 

 

PRAK­TISCHE IN­FOR­MA­TIE

De Stads­klas is ge­richt op deel­ne­mers die een pro­fes­si­o­ne­le rol spe­len in ruim­te­lij­ke ver­an­de­rings­pro­ces­sen, zo­als ar­chi­tec­ten, on­der­zoe­kers, cu­ra­to­ren, ont­wik­ke­laars, ste­den­bou­wers en kun­ste­naars.

Kos­ten per dag be­dra­gen 100 eu­ro ex­cl. btw. Dat is in­clu­sief een (e-)rea­der, ca­te­ring en ver­voer op lo­ca­tie, en ex­clu­sief ver­voer van en naar de lo­ca­tie.


In­for­ma­tie en aan­mel­ding via Fran­cien van Westre­nen: fwestre­nen@­stroom.nl

 

Co­lo­fon

De Stads­klas is een ini­ti­a­tief van Stroom Den Haag en wordt uit­ge­voerd in sa­men­wer­king met Hans Ven­hui­zen, Wil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos en The Po­pUp­Ci­ty.

De Stads­klas wordt fi­nan­ci­eel mo­ge­lijk ge­maakt door Sti­mu­le­rings­fonds Cre­a­tie­ve In­du­strie en Stroom Den Haag.

 

 

+ Related Projects