--> No. 139

Landschap in perspectief

Periode 2014 / Project Landschap in perspectief / Opdrachtgever Bureau Europa / Locatie Maastricht


Werk­plaats Buij­ten­land maakt deel uit van de ten­toon­stel­ling 'Mans­holt, Land­schap in perp­sec­tief' in Bu­reau Eu­ro­pa Maas­tricht.

Bu­reau Eu­ro­pa wijdt de ten­toon­stel­ling 'Mans­holt, Land­schap in Per­spec­tief' aan de wij­ze waar­op land­bouw de in­rich­ting en vorm­ge­ving van het Ne­der­land­se land­schap na 1945 heeft be­paald, te­gen de ach­ter­grond van de ac­tu­e­le her­vor­ming van het Eu­ro­pees Ge­meen­schap­pe­lijk Land­bouw­be­leid. Lei­draad van de ten­toon­stel­ling is het werk van voor­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Sic­co Mans­holt.

 

 

 

De ten­toon­stel­ling be­oogt de be­zoe­ker in­zicht te ge­ven in de ver­an­de­ren­de ver­hou­ding tus­sen land­bouw en land­schap en de di­lem­ma's van het Eu­ro­pe­se land­bouw­be­leid. Vra­gen die zich ver­hou­den tot een steeds groei­en­de we­reld­be­vol­king ener­zijds de com­plexi­teit van de ver­hou­ding tus­sen in­ten­sie­ve- in­du­striële land­bouw, eco­lo­gische di­ver­si­teit, klein­scha­li­ge zelf­werk­za­me ini­ti­a­tie­ven an­der­zijds. Tech­no­lo­gische in­no­va­tie maakt pre­ci­sie land­bouw mo­ge­lijk dro­nes wor­den in­ge­zet voor be­mes­ting, za­den en grond wor­den weer ver­der ver­rijkt en melk ro­bots wor­den steeds pro­duc­tie­ver. So­ci­a­le en or­ga­ni­sa­to­rische in­no­va­tie ma­ken open sour­ce farm­hac­king, zelf­oogstak­kers mo­ge­lijk. Daar­naast in­cor­po­reert de ver­bre­de land­bouw za­ken als zorg, di­ver­se vor­men van vrije­tijds­be­ste­ding (Werk­plaats Buij­ten­land) en toe­ris­me.

+ Related Projects