--> No. 134

RUimteveranderingsontwerp

Periode 2012–2013 / Project RUimteveranderingsontwerp / Met Hans Venhuizen, Marina van den Bergen, Tim Devos


 

 

De­ze stu­die, dat de aan­zet en het uit­gangs­punt is voor een mul­ti­dis­ci­pli­nair en in­ter­na­ti­o­naal on­der­zoek naar de suc­ces en faalfac­to­ren van ruim­te­ver­an­de­rings­pro­ces­sen en prak­tij­ken met een open ka­rak­ter, wordt na­der uit­ge­werkt en be­vraagd in de Stads­klas ism STROOM Den Haag.

 

Wat zijn de es­sen­tiële fac­to­ren die een ruim­te­ver­an­de­rings­ont­werp doen sla­gen of fa­len. Wie zijn de sleu­tel­fi­gu­ren en van­uit wel­ke men­ta­li­tei­ten en met wel­ke stra­te­gieën en hou­din­gen han­de­len zij?

+ Related Projects