--> No. 135

promotie

Periode 2012–2017 / Project promotie / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam / Universiteit Gent / Locatie Nederland / Belgie / Met Gert Joost Peek, Luuk Boelens


De tran­si­tie in ei­ge­naar­schap zal van in­vloed zijn op de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. De­ze ver­an­de­ring zal in de toe­komst lei­den tot een an­de­re vorm van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Er zal op zoek ge­gaan moe­ten wor­den naar an­de­re wij­zen van ont­wik­ke­len met meer­de­re ini­ti­a­tief­ne­mers dan voor­heen en een veel gro­ter aan­tal van al­ler­han­de be­trok­ke­nen, die al­len een ei­gen fo­cus heb­ben op de ont­wik­ke­ling van de stad. Er is in­zicht in de­ze tran­si­tie no­dig om de bin­nen­ste­de­lij­ke ver­nieu­wing gaan­de te hou­den.

Doel van dit on­der­zoek is een bij­dra­ge te le­veren aan de lo­pen­de dis­cus­sie over de vorm en op­zet van de toe­kom­sti­ge ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. De­ze bij­dra­ge be­staat uit het ont­wik­ke­len van een we­ten­schap­pe­lijk on­der­bouwd in­zicht in de re­la­tie tus­sen ei­ge­naar­schap en de ste­de­lij­ke in­rich­ting. In­zicht in de­ze re­la­tie is cru­ci­aal voor de tran­si­tie in bin­nen­ste­de­lij­ke ver­nieu­wing én voor de rol van ruim­te­lij­ke plan­ners en ont­wer­pers daar­bij in al­ge­me­ne zin. Het pre­cie­zer be­noe­men van op­ga­ven en af­stem­men van be­lan­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den is een op­ga­ve voor ruim­te­lij­ke dis­ci­pli­nes, ten­ein­de daar­mee in­zicht te ont­wik­ke­len over ‘het nieu­we wer­ken aan de toe­komst van de stad’.

+ Related Projects