--> No. 132

Agenderen Eigenaarschap

Periode 2012–2013 / Project Agenderen Eigenaarschap / Opdrachtgever SfA / Locatie oa Rotterdam  / Met David Dooghe


Agen­de­ren van ei­ge­naar­schap en de be­te­ke­nis daar­van dui­den voor ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.

Doel van dit on­der­zoek is een on­der­bouw­de bij­dra­ge te le­veren aan de lo­pen­de dis­cus­sie over de vorm en op­zet van de toe­kom­sti­ge ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. De­ze bij­dra­ge be­staat uit het ont­wik­ke­len van een on­der­bouwd in­zicht in de re­la­tie tus­sen ei­ge­naar­schap en de ste­de­lij­ke in­rich­ting.

 

- mid­dels een quicks­can de tran­si­tie van ei­ge­naar­schap (ver­schui­ving on­der­lin­ge ver­hou­din­gen, po­si­ties en rol­len) door de tijd heen voor ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling in­zich­te­lijk ma­ken

- het agen­de­ren van ei­ge­naar­schap en de be­te­ke­nis daar­van voor de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling op ba­sis van een voor­lo­pig on­der­zoeks­voor­stel,  mid­dels een pu­bli­ca­tie

- het or­ga­ni­se­ren van co­fi­nan­cie­ring en be­trok­ken­heid van de prak­tijk bij het ver­volg­on­der­zoek

- het aan­scher­pen on­der­zoeks­vraag, uit­schrij­ven ver­volg­on­der­zoek (pro­ject­sub­si­die). 

 

+ Related Projects