--> No. 123

Wijkschouw

Periode 2012 / Project Wijkschouw / Opdrachtgever Bewonersoverleg Lunetten / Locatie Utrecht / Met Nio Stedelijk OnderzoekEen van de au­teurs, ar­chi­tect Wil­le­mijn Lof­vers laat ons aan de hand van een aan­tal voor­beel­den zien wel­ke (klei­ne) ver­be­te­rin­gen er mo­ge­lijk zijn in over­gangs­zo­nes tus­sen privé en open­baar ge­bied. De­ze schouw sluit ook goed aan bij de in de re­cent ver­sche­nen Wijkam­bi­tie Zuid (zie bij­la­ge) ge­noem­de be­hoef­te aan een struc­tu­re­le ver­be­te­ring van de open­ba­re ruim­te.

Deel­ne­mers:
Frank van der Zan­den (Stads­wer­ken, af­de­ling Ont­werp)
Chris­ti­aan Sack (Stads­wer­ken, wijkop­zich­ter Zuid). Hij neemt mo­ge­lijk Jan Ni­co­la­ij mee, de op­vol­ger van Jur Boog­aard.
Ma­rin­ka de Boer (as­sis­tent-wijk­ma­na­ger Wijk­bu­reau Zuid)
Wy­brand Ka­mer­ling (wo­ning­cor­po­ra­tie Bo-Ex)
Bert-Jan van Keu­len (wo­ning­cor­po­ra­tie Bo-Ex)
Rien Ul­tee (wo­ning­cor­po­ra­tie Por­taal)
Mi­chel de Graaf (wo­ning­cor­po­ra­tie Mi­tros)
Eve­li­ne Paal­vast (di­rec­teur AOR­TA, Ar­chi­tec­tuur­cen­trum AOR­TA was ini­ti­a­tief­ne­mer van de stu­die)
Alex Bos (BOL)
Maar­ten Brink­man (BOL)
Wim van den Brink (BOL)
Chris­tien Bolt (BOL)

Wil­le­mijn Lof­vers en Ivan Nio

 

 

+ Related Projects