--> No. 122

Wijkakker

Periode 2011–2012 / Project Wijkakker / Opdrachtgever Provincie Zuid Holland, Ester van de Wiel / Locatie Buijtenland van Rhoon / Met Maik Mager, Voedseltuin Rotterdam


Adop­tie van de WijkAk­ker door de Voed­sel­tuin (2 april 2012)

De WijkAk­ker is zaai­k­laar ge­maakt door de Buy­ten­hof  (mei 2012) en wacht op dein ge­bruik­na­me tij­dens de ope­ning op 2 ju­ni 2012.

 

De Wijkak­ker is ge­ploegd door Wi­ard Vis­ser en ligt in de gerstak­ker van de Buy­ten­hof (WijkAk­ker 26 fe­bru­a­ri 2012)

 

Buij­ten­land van Rhoon

Het Buij­ten­land van Rhoon is het nieu­we re­cre­a­tie­ge­bied voor de stad. Mul­ti­cul­tu­re­le wijk­be­wo­ners heb­ben ver­schil­len­de in­te­res­ses en be­hoef­ten. De Buij­ten­kwe­ke­rij speelt daar­op in door de stuk­ken grond die in de tus­sen­tijd, de tran­si­tie pe­ri­o­de van pro­duc­tie- naar na­tuur- of re­cre­a­tie­ge­bied, wor­den ge­a­dop­teerd door een stads­wijk. De mul­ti­cul­tu­re­le ste­de­ling heeft, zo blijkt bij­voor­beeld uit de pu­bli­ca­tie ‘Markt­kan­sen voor et­nisch voed­sel en et­nische dien­sten’ (WUR 2009) een an­de­re, ho­ge­re waar­de­ring voor het pro­duc­tie­land­schap en ziet daar­in an­de­re kan­sen en re­cre­a­tie mo­ge­lijk­he­den, mits de­ze ook ge­bo­den wor­den. De Buij­ten­kwe­ke­rij in de vorm van wijkak­kers speelt daar op in door pro­duc­tie­gron­den aan te bie­den voor tij­de­lijk ge­bruik on­der be­ge­lei­ding een da­ge­lijks be­heer­der. De wijk­be­wo­ners spe­len een be­lang­rij­ke rol bij de ge­was­keu­ze, het zaai­en, het hand­werk zo­als op­bin­den van ge­was­sen en het oog­sten. De op­brengst wordt niet al­leen ver­deeld naar ar­beid maar zal tij­dens oog­ste­ve­ne­men­ten in de Buij­ten­keu­ken tot een prach­ti­ge maal­tijd ver­werkt wor­den.

 

Al in de 17e eeuw werd in het 'buij­ten­land van Rhoon'  voed­sel ver­bouwd voor de stad Rot­ter­dam. Het buij­ten­land had toen een vrucht­ba­re re­la­tie met het bin­nen­land van Rot­ter­dam. Door de in­ter­na­ti­o­na­le lo­gis­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen van voed­sel­trans­port uit het bui­ten­land is het Rot­ter­dam­se bin­nen­land niet meer af­han­ke­lijk van het Rhoon­se bui­ten­land en is de vrucht­ba­re re­la­tie ver­wor­den tot een sla­pen­de re­la­tie.

 

 

Drie lo­ca­ties

Buij­ten­kwe­ke­rij / Land­schap: oog­sten vindt vol­gens de sei­zoens­ka­len­der plaats. Nu door ver­koop bij de boer en open da­gen als de pol­der­dag. In de aan­loop naar op­le­ve­ring van het Land­schaps­park Buy­ten­land op drie oogst­lo­ca­ties: de wijkak­kers (van­af 2012), de na­tuur­ak­kers (van­af 2020) en in de vrije na­tuur.

– De na­tuur­ak­kers zijn de ak­kers van de be­he­ren­de boe­ren (ver­e­nigd in Graan­schuur de Mo­len­pol­der), die     mee­doen aan het land­schaps­park en waar ge­oogst wordt voor de stad.

– Wijkak­kers zijn de stuk­ken grond die in­mid­dels ont­ei­gend zijn door de pro­vin­cie, die in de tus­sen­tijd als Buij­ten­kwe­ke­rij wor­den ge­a­dop­teerd door de Rot­ter­dam­se wij­ken (het bin­nen­land). De be­wo­ners van de wij­ken (scho­len, ver­e­ni­gin­gen, par­ti­cu­lie­ren en even­tu­eel win­ke­liers) hel­pen met het zaai­en, het op­bin­den van de ge­was­sen, het bin­nen­ha­len van de oogst om ui­t­ein­de­lijk ter­plek­ke te ge­nie­ten van een maal­tijd die sa­men­ge­steld is uit de pro­duc­ten van de oogst.

– On­der de vrije na­tuur wor­den de bor­ders en zij­kan­ten ver­staan langs pa­den en (krui­den)dij­ken waar wil­de plan­ten en krui­den ge­oogst kun­nen wor­den.

 

+ Related Projects