--> No. 110

tijdelijk onderkomen!

Periode 2011–2012 / Project tijdelijk onderkomen! / Locatie Rotterdam


De te­le­foon­num­mers zijn on­ge­wij­zigd: +31 (0)10 714 2128 of +31 (0)6 4826 0911

Op 30 ju­ni ver­huist Bu­reau Lof­vers van de Wijn­straat naar het tij­de­lij­ke on­der­ko­men bij Roe­lof Hei­da Ar­chi­tec­ten op het Delftse­plein 36g in Rot­ter­dam.

---------------

Post kan wor­den ge­stuurd naar Post­bus 2465 3000 CL Rot­ter­dam.

---------------

+ Related Projects