--> No. 109

BRAK!

Periode 2011 / Project BRAK! / Opdrachtgever WUR / Alterra / Arcam / Locatie Amsterdam


Een ma­ni­fes­ta­tie bij AR­CAM waar­in de dis­ci­pli­nes kunst, we­ten­schap en ar­chi­tec­tuur nauw sa­men­wer­ken om aan­dacht te vra­gen voor de ver­zil­ting van de Ne­der­land­se bo­dem. Met on­der meer een si­te-spe­ci­fic kunst­werk en een raam­ex­po­si­tie (zil­te At­las) wordt het de­bat over de op­los­sin­gen voor het steeds zou­ter wor­den­de grond­wa­ter ge­start en wor­den de­ze zicht­baar ge­maakt voor pu­bliek.

In brak wor­den van­uit ver­schil­len­de in­vals­hoe­ken de ge­vol­gen én kan­sen van de ver­zil­ting be­licht. Er wordt ge­toond hoe on­ze ver­hou­ding tot de na­tuur en on­ze om­ge­ving ver­an­dert en dat dit op zich geen pro­bleem hoeft te zijn: de op­los­sing wordt vaak door de na­tuur zelf aan­ge­reikt. De Uni­ver­si­teit van Wa­ge­nin­gen doet al ge­rui­me tijd on­der­zoek naar de mo­ge­lijk­he­den van zil­te land­bouw. Dit heeft  ge­vol­gen voor de in­rich­ting van het land­schap, de agra­rische sec­tor, on­ze eet­cul­tuur en de sa­men­le­ving.

 

Brak! is een ini­ti­a­tief van kun­ste­naars­duo SWAMPS in sa­men­wer­king met Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­ty & Re­search (C), Al­ter­ra, Plant Re­search In­ter­na­ti­o­nal en AR­CAM.

 

 

Zil­te At­las (Bu­reau Lof­vers in op­dracht van In­no­va­tie­Net­werk, 2008) is on­der­deel van de ma­ni­fes­ta­tie.

 

 

Lo­ca­tie: AR­CAM, Prins Hen­drik­ka­de 600, Am­ster­dam

Ex­po­si­tie: 20 mei t/m 27 au­gus­tus.

De­bat : don­der­dag 16 ju­ni 19:30 uur.

Oogst­feest: za­ter­dag 27 au­gus­tus 18:00 uur. Proe­ven!

+ Related Projects