--> No. 107

Lab Ontwerpend Onderzoek

Periode 2011 / Project Lab Ontwerpend Onderzoek / Opdrachtgever RAvB / Locatie Rotterdam


In het la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek wor­den een aan­tal me­tho­den aan­ge­bo­den die be­hulp­zaam zijn bij het for­mu­le­ren van een op­ga­ve. Met een on­der­zoe­ken­de blik gaan de stu­den­ten de straat op, op zoek naar een ver­ta­ling van ver­wach­tin­gen op ba­sis van de wer­ke­lijk­heid. Wie wil we­ten hoe ver­wach­tin­gen en fei­ten met el­kaar zijn ver­bon­den in de stad moet de straat op.

In het la­bo­ra­to­ri­um le­ren de stu­den­ten re­le­van­te in­for­ma­tie des­til­le­ren, de­ze (ge­con­clu­deer­de) in­for­ma­tie stu­rend in te zet­ten voor het de­fi­niëren van een op­ga­ve en het on­der­bou­wen van ver­moe­dens op ba­sis van be­vin­din­gen. Na een kor­te in­tro­duc­tie aan de hand van voor­beel­den en ac­tu­a­li­teit, gaan de stu­den­ten aan de slag met de Van Ol­de­bar­ne­veld­staat, Beurs­tra­ver­se / Koop­goot en de Hoogstraat. Het la­bo­ra­to­ri­um wordt be­slo­ten met een pre­sen­tai­te van de con­clu­sies uit het on­der­zoek.

 

Ver­wacht eind­re­sul­taat ju­li 2011

+ Related Projects