--> No. 106

truttige huizen, tevreden bewoners

Periode 2011 / Project truttige huizen, tevreden bewoners / Opdrachtgever Aedes


le­zers­re­cen­sie 'bloem­kool­wij­ken: ana­ly­se en per­spec­tief' van Mar­tijn Ubink en Thijs van der Steeg in Ae­des­ma­ga­zi­ne 6|11: de eer­ste pu­bli­ca­tie die zo breed en diep op het fe­no­meen bloem­kool­wij­ken in gaat.

‘Trut­tig’ wer­den ze ook wel ge­noemd. Maar de be­wo­ners wa­ren te­vre­den over de schui­ne  kap­pen, de ber­gin­gen aan de voor­kant en be­schut­te tui­nen aan de ach­ter­zij­de. Veer­tig jaar ge­le­den wer­den de­ze wij­ken over­al in Ne­der­land neer­ge­zet. Nu drei­gen de­ze Bloem­kool­wij­ken de nieu­we ach­ter­stands­wij­ken van de toe­komst te wor­den. De SEV trok hier­over drie jaar ge­le­den al aan de bel naar aan­lei­ding van de op­ge­stel­de kan­sen­kaar­ten van de At­las der ge­meen­ten.

 

On­langs is er een hand­boek ver­sche­nen dat de­ze bloem­kool­wij­ken in kaart brengt. Het geeft geen op­los­sing voor de op­ga­ven die in de­ze wij­ken spe­len. Maar be­perkt zich tot een ver­ge­lij­king van wij­ken. is de eer­ste stu­die die zo breed en diep op de­ze bouw­pe­ri­o­de ingaat en het aan­durft de com­plexi­teit te be­noe­men – die ver­der gaat dan een sig­na­le­ring van ver­loe­de­ring door het SEV. BM doet een po­ging om de­ze op­ga­ve te be­grij­pen en in­zich­te­lijk te ma­ken voor an­de­re par­tij­en. Het boek voedt daar­mee de dis­cus­sie over bloem­kool­wij­ken. Niet al­le ja­ren ze­ven­tig en/of tach­tig wij­ken zijn er slecht aan toe. En als er op­ga­ven spe­len dan die­nen de­ze niet op wijk- maar op buurt­ni­veau te wor­den aan­ge­pakt. Dat is een an­de­re aan­pak dan de her­struc­tu­re­ring van de na­oor­logse voor­raad hier is geen spra­ke van een com­plex­ge­wij­ze aan­pak die top­down uit­ge­voerd wordt. Door het ver­snip­per­de ei­gen­dom zijn er meer­de­re par­tij­en be­trok­ken het is een op­ga­ve waar­bij cor­po­ra­ties en ge­meen­te sa­men met ei­ge­naar-be­wo­ners zul­len moe­ten na­den­ken over de aan­pak van de woon­om­ge­ving en wo­ning­voor­raad.

 

Het is jam­mer dat het boek niet in de huid kruipt van de ge­brui­ker bij het op­los­sen van de pro­ble­men. Dat had ver­hel­de­ren­de in­zich­ten op­ge­le­verd. De his­to­rische fo­to’s van de wijk Gees­ten­berg Eind­ho­ven to­nen de idyl­le van toen de ruim­te tus­sen de ber­gin­gen biedt vol­doen­de aan­lei­ding voor het or­ga­ni­se­ren van een pop­pen­kast­voor­stel­ling voor buurt­kin­de­ren. Het he­den­daag­se le­ven in de bloem­kool­wij­ken mag nu wel min­der uit­ge­spro­ken zijn, de mo­ge­lijk­he­den daar­toe wor­den wel ge­bo­den in de ruim­te­lij­ke op­zet. Het hui­dig ge­bruik is in de pu­bli­ca­tie geïllu­streerd met fo­to’s van Rai­mond Wouda.

 

Hoe­wel dit hand­boek niet tot slui­ten­de con­clu­sies komt over de aan­pak van de­ze wij­ken uit de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig, be­schrijft het op zeer nauw­keu­ri­ge wij­ze de con­text van de op­ga­ve. Niet al­leen de om­vang van Ne­der­lands groot­ste bouw­op­ga­ve krijgt aan­dacht, maar ook de so­ci­aal­eco­no­mische po­si­tie, de cul­tuur­his­to­rie en de bouw­kun­di­ge staat wordt be­schre­ven en ver­ge­le­ken. ‘Bloem­kool­wijk: ana­ly­se en per­spec­tief’ van Mar­tijn Ubink en Thijs van der Steeg le­gi­ti­meert het den­ken over een aan­pak van de­ze wij­ken en ver­dient het om door al­le be­trok­ke­nen ge­le­zen te wor­den.

 

Ae­des-ma­ga­zi­ne 6/2011, p.25

 

+ Related Projects