--> No. 98

Nieuw elan

Periode 2010 / Project Nieuw elan / Opdrachtgever SfA, Haag Wonen


Le­zing over de ont­wer­pop­ga­ve in beeld tij­dens de start­bij­een­komst van de ont­werp­prijs­vraag Nieuw elan voor de buur­ten uit de ja­ren '70 en '80, groot on­der­houd als cul­tu­re­le op­ga­ve.

Jon­ge pro­fes­si­o­nals ge­ven buur­ten en com­plexen uit ja­ren ’70 en ’80 straks nieuw elan

Op 14 ok­to­ber is in het Cul­tu­ra­lis The­a­ter te Den Haag het start­sein ge­ge­ven voor de ont­werp­wed­strijd 'Nieuw elan voor buur­ten uit de ja­ren ’70 & ’80'. Het Sti­mu­le­rings­fonds voor Ar­chi­tec­tuur en de wo­ning­cor­po­ra­tie Haag Wo­nen na­men het ini­ti­a­tief tot de­ze wed­strijd die de aan­pak van com­plexen en buur­ten uit de­ze pe­ri­o­de on­der de aan­dacht brengt van jon­ge pro­fes­si­o­nals. De an­de­re deel­ne­men­de cor­po­ra­ties zijn Mi­tros uit Nieu­we­gein, Com · Wo­nen uit Rot­ter­dam en Por­taal uit Lei­den.

 

 

mas­ter­ses­sie 

Op woens­dag 15 de­cem­ber kun­nen al­le teams hun ideeën en vra­gen voor­leg­gen aan twee van de on­der­staan­de vier mas­ters.

 

Wil­le­mijn Lof­vers (Bu­reau Lof­vers)
Des­kun­di­ge op het ge­bied van ont­werp/trans­for­ma­tie­stra­te­gie.

Frans de Haas (De Haas & Part­ners)
Des­kun­di­ge op het ge­bied van duur­zaam­heid.

Jan Ron­c­ken (OR­KA-ad­vies)
Des­kun­di­ge op het ge­bied van be­wo­ners­par­ti­ci­pa­tie/be­heer.

Marc Ne­len (Bal­last Ne­dam)
Des­kun­di­ge op het ge­bied van fi­nan­ciën/pro­ces

 

+ Related Projects