--> No. 95

archined.nieuws

Periode 2010 / Project archined.nieuws / Locatie www.archined.nl/nieuws


col­lec­ti­vi­teit waar nie­mand last van heeft....

Col­lec­ti­vi­teit waar nie­mand last van heeft

12 ju­li 2010 / Eireen Schreurs

 

Het woon­erf mag zich ver­heu­gen op her­nieuw­de be­lang­stel­ling. Het Haag­se kunst- en ar­chi­tec­tuur­cen­trum Stroom or­ga­ni­seer­de een avond rond­om de toe­komst van het woon­erf. Op zoek naar nieu­we vor­men van col­lec­ti­vi­teit.

 

...

Wil­le­mijn Lof­vers ver­volgt de dis­cus­sie met een voor­beeld van een nog steeds zeer suc­ces­vol woon­erf: Park Ro­zen­daal in Leus­den. Zij toont aan dat het col­lec­tie­ve func­ti­o­neert dank­zij de zorg­vul­dig vorm­ge­ge­ven over­gan­gen van open­baar naar privé. Be­heer en on­der­houd is in han­den van de zeer ac­tie­ve Groen­stich­ting Ro­zen­daal, waar­van de ko­per au­to­ma­tisch lid wordt. Het ziet er in­der­daad ver­zorgd uit, en ook de jaar­lijk­se vlooi­en­markt over­tuigt. Daar­op slaat de dis­cus­sie een in­te­res­sant zij­pad in, die van de ga­ted com­mu­ni­ty. Ro­zen­daal blijkt een ho­mo­ge­ne be­vol­kings­sa­men­stel­ling te heb­ben, over hoog­waar­di­ge ge­meen­schap­pe­lij­ke fa­ci­li­tei­ten te be­schik­ken en uit koop­wo­nin­gen te be­staan. Is col­lec­ti­vi­teit een pri­vi­le­ge ge­wor­den?

... 

+ Related Projects