--> No. 14

Flow Food

Periode 2005 / Project Flow Food / Opdrachtgever NAi / Locatie Rotterdam / Met Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten, Rob Baris, Vincent Kuypers


Wa­ter­huis­hou­ding

Van­we­ge kli­ma­to­lo­gische ver­an­de­rin­gen zul­len in de ko­men­de de­cen­nia de neer­slag­pa­tro­nen dras­tisch ver­an­de­ren en de zee­spie­gel stij­gen. Daar­naast is de veer­kracht en het ab­sorp­tie­ver­mo­gen van de Hol­land­se bo­dem zo­ver af­ge­no­men, dat het pol­der­land­schap niet lan­ger in staat is om de druk van het was­sen­de wa­ter te weer­staan.

Ten­slot­te kan­telt de Ne­der­land­se bo­dem door ge­o­lo­gische krach­ten lang­zaam over de dia­go­naal zo­dat het wes­ten steeds la­ger en het oos­ten steeds ho­ger ten op­zich­te van de zee­spie­gel ko­men te lig­gen. Het wa­ter krijgt zien­der­ogen meer vrij­spel en het Ne­der­land­se land­schap ver­an­dert in hoog tem­po. Wat zijn de toe­kom­sti­ge ruim­te­lij­ke en gas­tro­no­mische po­ten­ties van het Ne­der­land­se land­schap­wan­neer er spra­ke is van een ver­gaan­de ver­nat­ting?

 

Nieu­we land­schap­pen

De ba­sis van het nieu­we land­schap wordt ge­vormd door de wis­sel­wer­king tus­sen zout en zoet wa­ter. Toe­kom­sti­ge kust uit­be­rei­din­gen rich­ting zee creëren een gra­du­e­le over­gang van la­gu­nes waar sma­ke­lij­ke wie­ren, al­gen en zout­wa­ter goen­ten groei­en. Hoog op­stui­ven­de zand­dui­nen ver­rui­gen met je­ne­ver­bes­sen en duin­doorn voor over­heer­lij­ke wij­nen en com­po­tes. Door het was­sen­de wa­ter ont­staat in de laag­ge­le­gen de­len van Ne­der­land een rijk ge­dif­fe­ren­ti­eerd land­schap. Dit ooit op het wa­ter­ge­won­nen land­schap van pol­ders en droog­ma­ke­rij­en biedt juist door­wa­ter­rij­ke mi­li­eus kan­sen voor nieu­we pro­duc­tie­gron­den. Het zou­te wa­ter­dringt lang­zaam door tot de op­per­vlak­te van on­ze kost­ba­re land­bouw­gron­den door­ge­dron­gen en biedt voe­dings­bo­dem voor zil­te­groen­ten als lams­oor, zee­as­per­ges en ko­len. In de brak­ke over­gangs­ge­bie­den wordt pa­ling ge­van­gen en volop schaal en schelp­die­ren ge­kweekt. Het is een pa­ra­dijs voor vo­gels als gan­zen en een­den. Ste­de­lij­ke mi­li­eus lig­gen als zoet­wa­ter len­zen in het zil­te land­scha­pen vor­men klein­scha­li­ge tuin­bouw gron­den voor wa­ter­kers, wa­ter­munt en lo­ken.

Op­krui­pend te­gen de oos­te­lij­ke heu­vel­rug­gen groei­en op de laag­ge­le­gen nat­te en op de ho­ger ge­le­gen dro­ge ter­ras­hel­lin­gen ge­was­sen als rijst en gra­nen. Land­in­waarts ont­staan on­der in­vloed van de ri­vie­ren zoet­wa­ter bi­o­to­pen. Zij zijn de vis­vij­vers voor snoek en kar­per. Ten­slot­te ne­men de bos­sen op klein­scha­li­ge wij­ze de oor­spron­ke­lij­ke melk en vlees­pro­duc­tie van de­pol­ders over. De over­heer­sen­de rol van wa­ter wordt be­schouwd als een­po­si­tie­ve bij­dra­ge aan de ver­nieu­wing van het land­schap en haar­pro­duc­tie kwa­li­tei­ten: van een de­fen­sie­ve op bo­ter, kaas en ei­e­ren ge­rich­te pla­no­lo­gie naar een veel­zij­di­ge cu­li­nai­re pla­no­lo­gie.

 

 

Ten­toon­stel­ling en di­ner

Flow-Foo­d­il­lu­streert de trans­for­ma­tie mid­dels een sche­ma­tische door­sne­de over­Ne­der­land waar­in de nieu­we pro­duc­tie­land­schap­pen en haar cu­li­nai­re­po­ten­ties wor­den weer­ge­ge­ven. In het ka­der van de twee­de Ar­chi­tec­tuur­Biënna­le is Flow-Food vorm­ge­ge­ven als een een­ma­lig di­ner, waar de pro­duc­ten van het nieu­we land­schap wor­den uit­ge­ser­veerd.

+ Related Projects