--> No. 64

Studie Lunetten

Periode 2009–2010 / Project Studie Lunetten / Opdrachtgever AORTA / Locatie Utrecht / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Doel van de stu­die is be­wo­ners te be­trek­ken bij het for­mu­le­ren van mo­ge­lij­ke trans­for­ma­tie op­ga­ven in een ja­ren 70/80 woon­wijk. Uit­gangs­punt is de kwa­li­teit van de wijk. Er wordt on­der­zocht op wel­ke wij­ze ver­an­de­rin­gen op het la­ge­re schaal­ni­veau ge­wenst zijn cq. ge­re­a­li­seerd kun­nen wor­den die bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van de wijk.

 

Stu­die Lu­net­ten om­vat een ont­wer­pend on­der­zoek op de over­gangs­zo­ne tus­sen het pri­va­te en het pu­blie­ke do­mein. In de hui­di­ge woon­cul­tuur lijkt de­ze te bot­sen wat be­te­kent dit voor het woon­com­fort van de be­wo­ners in een bloem­kool­wijk?

+ Related Projects