--> No. 53

Sustainable communities

Periode 2008 / Project Sustainable communities / Opdrachtgever CKK Utrecht / Locatie Kasteel Groeneveld


'Sustai­na­ble com­mu­ni­ties, he­al­thy land- Re­de­s­ig­ning the low­lands in­spi­red by so­ci­al eco­lo­gy', co-re­fe­rent.

Waar de Ne­der­lan­ders drif­tig plan­nen, pol­de­ren, re­ke­nen en te­ke­nen be­schou­wen de Au­stra­liërs het land van­uit een an­der per­spec­tief. Stu­art B. Hill, hoog­le­raar so­ci­a­le eco­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit van Wes­tern Syd­ney pleit er­voor te­rug te gaan naar het be­gin, de bo­dem en van­daar uit het land en de sa­men­le­ving weer op­nieuw te de­fi­niëren, te ont­wer­pen, te be­le­ven of te be­nut­ten. 'Als je ingrijpt in het land, wordt het er dan be­ter van?'

 

De­ze in­spi­ra­tie­mid­dag is ge­or­ga­ni­seerd door Kas­teel Groe­ne­veld sa­men met het Cen­trum voor Beel­den­de Kun­sten Utrecht. 

+ Related Projects