--> No. 52

Parallel Universe

Periode 2008 / Project Parallel Universe / Opdrachtgever CBK Utrecht / Locatie Het Gebouw, Leidsche Rijn / Met Annelou Evelein, Bob Negryn, Ester van de Wiel, Gosia Siekanko, Ida van der Lee


La­bo­ra­to­ri­um

Op de bo­ven­ver­die­ping van Het Ge­bouw heb­ben Lof­vers, Van de Wiel, Sie­kan­ko en Van der Lee een la­bo­ra­to­ri­um in­ge­richt  met daar­in de weer­slag van hun in­zich­ten en ob­ser­va­ties ten aan­zien van  de ont­wik­ke­lin­gen in Ne­der­land en Au­stra­lië. On­der­wer­pen die in vol­le breed­te wor­den be­stu­deerd zijn de in­vloed van kli­maat­ver­an­de­ring, wa­ter­huis­hou­ding, de evo­lu­tie van het land­schap en haar ge­brui­kers, het land en haar oor­spron­ke­lij­ke ve­ge­ta­tie.

(fo­to: Bob Ne­grijn) 

+ Related Projects