--> No. 46

KansKaart

Periode 2008 / Project KansKaart / Opdrachtgever INnovatieNetwerk / Locatie Rotterdam / Met Jouke Velstra


Work­shop Kans­kaart voor Ver­zil­ting tij­dens de Ken­nis­con­fe­ren­tie Le­ren met Wa­ter op 22 april 2008, ge­or­ga­ni­seerd door Le­ven met Wa­ter, STO­WA, Ken­nis­plat­form NBW, het In­no­va­tie­Net­werk en CUR­NET.

Kans­Kaart voor Ver­zil­ting

In de­ze work­shop kwa­men de vol­gen­de on­der­wer­pen aan bod: wat is ver­zil­ting, wat zijn kan­sen en mo­ge­lijk­he­den en wel­ke nieu­we con­cep­ten kun­nen toe­ge­past wor­den in het be­leid ten aan­zien van ver­zil­ting? 

 

On­der het ge­not van heer­lij­ke pro­duc­ten die op zil­te grond ge­teeld wa­ren, von­den er pit­ti­ge dis­cus­sies plaats on­der lei­ding van Har­ry Lou­we­naar van het Maat­schap voor Com­mu­ni­ca­tie en in­hou­de­lij­ke pre­sen­ta­ties van Wil­le­mijn Lof­vers en Jou­ke Vel­stra.

 

Een work­shop naar aan­lei­ding van de Zil­te Proef­tuin (Bu­reau Lof­vers) en Le­ven met Zout Wa­ter (Aca­cia Wa­ter).

 

 

+ Related Projects