--> No. 61

Woonerven

Periode 2007–2009 / Project Woonerven / Opdrachtgever Stimuleringsfonds voor Architectuur, EFL-stichting / Locatie Nederland / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


De Stu­die Woon­er­ven be­noemt de ruim­te­lij­ke en so­ci­o­lo­gische uit­gangs­pun­ten als­me­de de po­ten­ties van het woon­erf van­daag de dag. Uit­gangs­punt voor het on­der­zoek is het bie­den van in­zicht in de op­zet en ont­wik­ke­ling van het woon­erf mid­dels een nauw­keu­rig over­zicht van de ver­schil­len­de woon­erf­ty­po­lo­gieën in Ne­der­land. Zo­wel de ‘re­gu­lie­re’ wo­ning­bouw­pro­jec­ten als ar­chi­tec­to­nische ‘hoog­stand­jes’, de weel­de­ri­ge ja­ren ze­ven­tig wij­ken als wel de so­be­re ja­ren tach­tig wij­ken wor­den hier­bij in ogen­schouw ge­no­men.

De Stu­die Woon­er­ven valt uit­een in een ruim­te­lijk en een so­ci­o­lo­gisch deel. Het ruim­te­lijk on­der­zoek fo­cust op het ge­bruik en in­rich­ting van de open­ba­re ruim­te en de wo­ning­ty­po­lo­gie. Hier­in lijkt de po­si­tie van de ber­ging een cru­ci­a­le rol te spe­len, even­als de lig­ging van de keu­ken en de hob­by­hoek aan de voor­zij­de van de wo­ning en de plek van de ge­par­keer­de au­to op­het erf al dan niet on­der een car­port. De­ze wor­den op­ge­te­kend en na­der uit­ge­werkt in plat­te­gron­den en door­sne­den. Ook het ge­dach­te­goed dat ten grond­slag lag aan de woon­er­ven, aan­ge­vuld met en­ke­le ge­sprek­ken met ont­wer­pers en so­ci­o­lo­gen die­ac­tief wa­ren in de ja­ren ze­ven­tig wor­den naar vo­ren ge­bracht. Wat wa­ren de oor­spron­ke­lij­ke ideeën over wo­nen, woon­om­ge­ving en col­lec­ti­vi­teit? En wat zijn de ge­vol­gen van so­ci­aal cul­tu­re­le ont­wik­ke­lin­gen en ver­an­der­de leef­stij­len en woon­cul­tu­ren voor de col­lec­tie­ve op­zet van het woon­erf?

Tus­sen de re­sul­ta­ten van de­ze deel­on­der­zoe­ken vindt een wis­sel­wer­king plaats, de ty­po­lo­gie van het woon­erf is im­mers bij uit­stek een so­ci­aal-ruim­te­lij­ke in­ter­ac­tie. Zo biedt het in­zicht in de so­ci­aal-cul­tu­re­le ont­wik­ke­lin­gen de kans om de ei­gen­tijd­se dy­na­miek van de woon­erf­ty­po­lo­gie in beeld te bren­gen. Zo ont­staat er een over­zicht van woon­er­ven in Ne­der­land.

 

+ Related Projects